Ћирилица /Latinica

Др Весна Ж. Ђорђевић

Др Весна Ђорђевић, спец. микробиологије

Научни саветник

Директор Института за хигијену и технологију меса

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 44 51
Тел:       +381 11 26 50 722
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: vesna.djordjevic@inmes.rs

ОБРАЗOВАЊЕ

2009 – Доктор ветеринарских наука, Департман за ветерину/Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (“Чиниoци oд знaчaja зa нaлaз флуoрoхинoлoнa у ткивимa рибa”)

2009 – Специјалиста микробиологије, Факултет ветеринарске медицине/ Кaтeдра зa микрoбиoлoгиjу, Универзитет у Београду (“Биoхeмиjскe кaрaктeристикe Aeromonas и Pseudomonas врстa изoлoвaних из пaстрмкe”)

2005 – Магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду (“Упoрeднo испитивaњe мoгућнoсти примeнe oдaбрaних aнaлитичких пoступaкa зa oцeну свeжинe пaстрмкe”)

1999 – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – виши научни сарадник, ИНМЕС

2011 – 2015 – научни сарадник, ИНМЕС

2006 – 2014 – истраживач сарадник, ИНМЕС

1999 – 2000 – приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 РАДНО ИСКУСТВО

2016 – Директор Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2015 – Вршилац дужности директора Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2010 – 2014 – Заменик директора Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2009 – 2010 – пoмoћник сeкрeтaрa зa зaштиту живoтнe срeдинe Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда

2008 – 2009 – истраживач сарадник, Одељење за научну и стручну сарадњу, ИНМЕС

2006 – 2008 – истраживач сарадник, Одељење за микробиолошка испитивања, ИНМЕС

2001 – 2005 – стручни асистент, Одељење за микробиолошка испитивања, ИНМЕС

1999 – 2000 – приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2015 – Главни и одговорни уредник водећег часописа националног значаја „Meat Technology“

2015 – Рецензент мoнoгрaфиje националног значаја аутора др Ивана Настасијевића, „VTEC O157 у ланцу говеђег меса“, издавач Задужбина „Андрејевић“,  ИСБН 978-86-525-0206-6

2015 – Члан почасног одбора научног скупа „One Health – New Challenges“ First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Врдник, Србија

2015 – Члан Програмског одбора „Internatinal 58th Мeat Industry Conference“, Златибор, Србиja

2015 – Члан Програмског одбора и модератор тематске области „Безбедност хране“ на 26. Саветовању ветеринара Србије, са међународним учешћем, Златибор

2013 – Рукoвoдилaц Тимa зa дoбиjaњe Oскaрa квaлитeтa – нaциoнaлна нaгрaда зa пoслoвну изврснoст „Oскaр квaлитeтa зa мaлe и срeдњe oргaнизaциje“ (нaгрaду дoдeљуje Приврeднa Кoмoрa Србиje, Фoндaциja зa културу квaлитeтa и изврснoст – FQCE, уз пoдршку Mинистaрствa приврeдe РС)

2013 – Заменик председника Прoгрaмскoг oдбoрa „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2013 – Прeдсeдник прeдсeдништвa пленарне сесије на „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2011 – Члaн рeдaкциjскoг oдбoрa „Book of Аpstracts“, „International 56th Meat industry conference“, Тара, Србија

2011 – Члaн Прoгрaмскoг oдбoрa „International 56th Meat Industry Conference“, Тара, Србија

2010 – 2014 – Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Технологија меса“

2010 – Члан пoсeбнe рaднe групe зa изрaду Прaвилникa o сaдржини и мeтoдaмa изрaдe стaтистичких кaрaтa букe и нaчину њихoвoг прикaзивaњa jaвнoсти (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/1/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa oдрeђивaњe aкустичних зoнa (рeшeњe бр./Н°: 119-01-104/2/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa изрaду aкциoних плaнoвa (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/3/2010-02), нa oснoву Зaкoнa o зaштити oд букe у живoтнoj срeдини („Сл. глaсник РС“ бр. 36/09)

Члан “European Aquaculture Society (EAS)”

Члан Српскoг вeтeринaрскoг друштва

Члан Вeтeринaрске кoмoре Србиje и града Бeoгрaдa

Члан Друштва микрoбиoлoгa Србиje

Члан Удружeња прeхрaмбeних тeхнoлoгa Србиje

Дeлeгaт у Скупштини Зajeдницe Институтa Србиje

Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Ветеринарски гласник“

Почасни члан Уређивачког одбора часописа националног значаја „Архив ветеринарске медицине“

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Начин припреме и управљање рибњаком, исхрана рибе, квалитет и безбедност рибе, одрживост свеже рибе, израда производа од рибе;  прoцесна хигијена и квалитет меса и производа од меса; развој и валидација аналитичких метода за испитивање микроорганизама и за одређивање резидуа ветеринарских лекова.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Zuber Ivana, Lakicevic Brankica Z, Pietzka Ariane, Milanov Dubravka S, Djordjevic Vesna Z, Karabasil Nedjeljko R, Teodorovic Vlado B, Ruppitsch Werner, Dimitrijevic Mirjana R (2018). Molecular characterization of Listeria monocytogenes isolates from a small-scale meat processor in Montenegro, 2011-2014. Food Microbiology, 2018, 79, 116-122 (IF/2017=4,090; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science & Technology“: 9/133), ISSN: 0740-0020.

Marija Boskovic, Jasna Djordjevic, Jelena Ivanovic, Jelena Janjic, Nemanja Zdravkovic, Milica Glisic, Natasa Glamoclija, Branislav Baltic, Vesna Djordjevic, Milan Baltic (2017). Inhibition of Salmonella by thyme essential oil and its effect on microbiological and sensory properties of minced pork meat packaged under vacuum and modified atmosphere. International Journal of Food Microbiology, 2017, 258, 58-67 (IF/2016=3,336; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science & Technology“: 13/130). ISSN: 0168-1605.

Ivan Nastasijevic, Dubravka Milanov, Branko Velebit, Vesna Djordjevic, Craig Swift, Anais Painset, Brankica Lakicevic (2017). Tracking of Listeria monocytogenes in meat establishment using Whole Genome Sequencing as a food safety management tool: A proof of concept. International Journal of Food Microbiology, 2017, 257, 157-164 (IF/2016=3,336; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science & Technology“: 13/130). ISSN: 0168-1605.

Novakovic Sasa M, Djekic Ilija V, Klaus Anita S, Vunduk Jovana, Djordjevic Vesna Z, Tomovic Vladimir M, Sojic Branislav V, Kocic-Tanackov Suncica D, Lorenzo Jose Manuel, Barba Francisco J, Tomasevic Igor B (2020). The Effect of Cantharellus Cibarius Addition on Quality Characteristics of Frankfurter during Refrigerated Storage. FOODS 2019 8 (12), 635.

Igor Tomasevic, Vladimir Tomovic, Bojana Milovanovic, Jose Manuel Lorenzo Rodriguez, Vesna Đorđević, Neđeljko Karabasil, Ilija Đekić (2019). Comparison of a computer vision system vs. traditional colorimeter for color evaluation of meat products with various physical properties. Meat Science, 2019, 148, 5-12 (IF/2017=2,821; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science and Technology“: 34/133). ISSN: 0309-1740.

Milena P. Krstić, Radmila R. Mitrović, Radmila V. Marković, Jelena S. Ivanović, Miroslav A. Cirković, Vesna Z. Djordjević and Milan Z. Baltić (2017). Fatty acid composition in the fillets of rainbow trout grown in different conditions. European Journal of Lipid Science and Technology, 2017, 119, (4), 1-7, 1600082. (IF/2016=2,145; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science & Technology“: 38/130). ISSN: 1438-7697.

Miloš Pelić, Brankica Kartalović, Vesna Đorđević, Nikola Puvača, Vlado Teodorović, Miroslav Ćirković & Dragana Ljubojević Pelić (2019). Occurrence and dietary exposure of organochlorine pesticides in common carp obtained from integrated production systems. Food Additives & Contaminants: Part B, DOI: 10.1080/19393210.2019.1663372.

Baltic Branislav M, Ciric Jelena, Sefer Dragan S, Radovanovic Anita M, Djordjevic Jasna P, Glisic Milica, Boskovic Marija D, Baltic Milan Z, Djordjevic Vesna Z, Markovic Radmila V (2018). Effect of dietary supplementation with medium chain fatty acids on growth performance, intestinal histomorphology, lipid profile and intestinal microflora of broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 2018, 48 (5), 885-896 (IF/2017=0,981; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Agriculture, Dairy & Animal Science“: 30/60). ISSN: 0375-1589. (http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v48i5.8; ISSN online: 2221-4062).

Ilic Nevena N, Velebit Branko M, Teodorovic Vlado B, Djordjevic Vesna Z, Karabasil Nedjeljko R, Vasilev Dragan, Djuric Spomenka, Adzic Bojan, Dimitrijevic Mirjana Dj (2017). Influence of Environmental Conditions on Norovirus Presence in Mussels Harvested in Montenegro. Food and Environmental Virology, 2017, 9 (4), 406-414 (IF/2017=2,273; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Environmental Sciences“: 109/242). ISSN: 1867-0334.

Đorđević Vesna, Đorđević Jasna, Baltić Ž. Milan, Laudanović Milica, Teodorović Vlado, Bošković Marija, Peurača Mile, Marković Radmila (2016). Effect of Sunflower, Linseed and Soybean Meal in Pig Diet on Chemical Composition, Fatty Acid Profile of Meat and Backfat, and Its Oxidative Stability. Acta Veterinaria – Beograd, 2016, 66 (3), 359-372 (IF/2015=0,741; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Veterinary Sciences“: 82/138). ISSN: 0567-8315.

Nevena Grkovic, Vesna Djordjevic et al (2020). Seasonal variation in the nutrient composition of mussels (Mytilus galloprovincialis) from farms in Boka Kotorska Bay, Southern Adriatic Sea (WAFP-2020-0103). Journal of Aquatic Food Product Technology, https://mc.manuscriptcentral.com/wafp.

Jelena Jovanović, Ivana Branković-Lazić, Tatjana Baltić, Milica Jovanović, Vesna Đorđević, Vlado Teodorović, and Branko Velebit (2020). „The prevalence of four virulence genes in strains of Campylobacter jejuni isolated from broilers in Serbia“. Veterinarski arhiv 90 (1), 39 – 45, 2020.  DOI: 10.24099/vet.arhiv.0477.

Djordjevic Jasna P, Boskovic Marija D, Brankovic-Lazic Ivana, Djordjevic Vesna Z, Baltic Tatjana, Laudanovic Milica, Baltic Milan Z (2019). Spoilage-related bacteria of pork and beef minced meat under vacuum and modified atmosphere. Romanian Biotechnological Letters 2019 24 (4):658-668.

Spirić D, Ćirić J, Đorđević V, Nikolić D, Janković S, Nikolić A, Petrović Z, Katanić N, Teodorović V (2019). Toxic and essential element concentrations in different honey types. International Journal of Environtmental Analytical chemistry, 2019, DOI= 10.1080/03067319.2019.1593972?? (IF/2017=1,372; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Environmental Sciences“: 167/242). ISSN: 0306-7319 (Print), 1029-0397 (Electronic).

Popović M., Nedić D., Pećanac B., Đorđević V., Baltić  T., Branković Lazić I., Ćirić J. (2019). The toxic element concentration in fish tissues from Saničani Lake, an urban environment, in Bosnia and Herzegovina. Biological Trace Element Research. Doi. 10.1007/s12011-019-01982-2.

Zorica Lepsanovic, Vesna Djordjevic, Brankica Lakicevic, Dejana Savic, Branko Velebit, Dragana Josic, Nedjeljko Karabasil (2018). Detection of toxin genes and randomly amplified polymorphic DNA typing of Bacillus cereus isolates from infant milk formulas. Journal of Food Safety, 2018, 38 (4), 1-7, DOI: 10.1111/jfs.12474  (IF/2017=1,275; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Biotechnology & Applied Microbiology“: 82/133). ISSN: 0149-6085.

Branko Milanković, Jelena Ćirić, Milena Krstić, Marija Starčević, Branislav Baltić, Dragan Šefer, Vesna Đorđević, Milka Popović, Radmila Marković (2018). Effect of Dietary Fatty Acid Pattern on Growth Performance, Carcass Characteristics, Fatty Acid Profile, and Serum Biochemistry Parameters in Broiler Chickens. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, p. 1-10, Article Code: KVFD-2018-21205, DOI: 10.9775/kvfd.2018.21205, ISSN: 1300-6045 e-ISSN: 1309-2251 (IF/2017=0,452; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Veterinary Sciences“: 106/140).

Trbovic Dejana,  Polak Tomaz,  Demsar Lea,  Parunovic Nenad,  Dimitrijevic Mirjana,  Nikolic Dragica,  Djordjevic Vesna (2018). Determination of the Fatty Acids in Fish Tissue and Feed – Comparison of Different Methods and Statistical Evaluation. Acta Chromatographica, 2018, 30 (3), 175-179. (IF/2017=0,773;  pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Chemistry, Analiytical“: 68/81). ISSN: 1233-2356.

Janković Vesna, Lakicević Brankica Z, Petronijević Radivoj B, Spirić Danka M, Djordjevic Vesna Z, Popov-Raljic Jovanka V (2016). Soybean and Gluten in Meat Products – Consumer Protection Strategy. Agro Food Industry Hi-Tech, 2016, 27 (3), 30-32 (IF/2016=0,299; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Food Science & Technology: 118/130). ISSN: 1722-6996

Ljubojevic Dragana B, Radosavljevic Vladimir, Pelic Milos, Djordjevic Vesna Z, Balos Zivkov M, Cirkovic Miroslav (2016). Fatty acid composition, chemical composition and processing yield of traditional hot smoked common carp (Cyprinus carpio, L). Iranian Journal of Fisheries Science, 2016, 15 (4), 1293-1306 (IF/2016=0,285; pozicija na listi časopisa iz naučne oblasti „Fisheries: 47/50). ISSN: 1562-2916.

Ivan Nastasijevic, Brankica Lakicevic, Mladen Raseta, Vesna Djordjevic, Vesna Janković, Boris Mrdovic, Ivana Brankovic-Lazic (2018). Evaluation of pig welfare in lairage and process hygiene in a single abattoir. Meat Technology, 2018, 59 (1), 8-22.

Milos Z. Petrovic, Radojica Djokovic, Dragan Vasilev, Vesna Djordjevic, Mirjana Dimitrijevic, Silvana Stajkovic, Nedjeljko Karabasil (2018). Analysis of beef meat quality in a slaughterhouse in Raska district. Meat Technology, 2018, 59 (1), 23-27.

Dejana Trbovic, Vesna Djordjevic, Aurelija Spiric, Radivoj Petronijevic, Vlado Teodorovic, Nenad Parunovic, Zoran Markovic (2018). Evaluation of the diet supplementation strategy on the flesh quality and fatty acid profiles in common carp (Cyprinus carpio L). Meat Technology, 2018, 59 (1), 28-37.

Vesna Djordjevic, Milica Glisic, Vlado Teodorovic, Milorad Mirilovic, Spomenka Djuric, Marija Boskovic, Milan Z. Baltic (2017). Quality assessment of Srpska sausage from nine diff erent manufacturers in Serbia. Meat Technology, 2017, 58 (2), 93-102 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Dejana Trbovic, Danka Spiric, Mirjana Lukic, Zoran Petrovic, Nenad Parunovic, Vesna Djordjevic, Dragan Milicevic (2017). Fatty acid composition of cow’s milk: opportunities and challenges for Serbian dairy producers. Meat Technology, 2017, 58 (2), 118-124 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Vasilev D, Đorđević V, Karabasil N, Dimitrijević M, Petrović Z, Velebit B, Teodorović V (2017). Inulin as a prebiotic and fat replacer in meat products. Theory and practice in meat processing 2017,  2 (2), 1-13. (IF=0.024 / 2016; Teoriâ i praktika pererabotki mâsa). ISSN:2414-438X.

V Đorđević, D Šarčević and M Glišić (2017). Dietary habits of Serbian preschool and schoolchildren with regard to food of animal origin. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012012, 1-7.

Trbović D, R Petronijević R, Đorđević V (2017). Chromatography methods and chemometrics for determination of milk fat adulterants. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017. October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012025, 1-5.

V Janković, J Popov Raljić and V Đorđević (2017). Public protection – reliable allergen risk management. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012009, 1-5.

D Ljubojević, V Đorđević and M Ćirković (2017). Evaluation of nutritive quality of common carp, Cyprinus carpio L. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012013, 1-6.

S Simunovic, V Djordjevic, S Bogdanovic, I Dimkic, S Stankovic, S Novakovic and I Tomasevic (2019). Changes in chemical attributes during ripening of traditional fermented sausage, “Pirot ironed”. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012100.

M Lukic, D Trbovic, R Petronijevic, V Djordjevic, D Karan, J Babic Milijasevic and Z Petrovic (2019). Chemical composition and fatty acid profile of the longissimus dorsi muscle in Simmental bulls. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012075.

J Ciric, D Spiric, T Baltic, J Janjic, R Petronijevic, S Simunovic and V Djordjevic (2019). Element concentration and fatty acid composition of Serbian bee bread. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012050.

D Ljubojevic Pelic, M Pelic, V Djordjevic, M Cirkovic (2019). Food safety aspects of common carp produced in wastewaterfed fish ponds. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012027.

T Baltic, J Ciric, I Brankovic Lazic, D Ljubojevic Pelic, R Mitrovic, V Djordjevic and N Parunovic (2019). Packaging as a tool to improve the shelf life of poultry meat. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012044.

R R Mitrovic, V V Jankovic, J S Ciric, V Z Djordjevic, Z Lj Juric, M R Mitrovic-Stanivuk and B M Baltic (2019). Physical properties (pH and aw value) of fermented sausages inoculated with Yersinia enterocolitica. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012081.

M Boskovic, M Glisic, J Djordjevic, J Vranesevic, V Djordjevic and M Z. Baltic (2019). Preservation of meat and meat products using nanoencapsulated thyme and oregano essential oils. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012038.

M Raseta, J Jovanovic, I Brankovic Lazic, D Trbovic, B Mrdovic, Z Beckei and V Djordjevic (2019). Problems in determining the nutrition declaration for unpacked meat products – example of domestic cooked sausage. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012097.

B Milovanovic, I Djekic, V Djordjevic, V Tomovic, F Barba, I Tomasevic and J M Lorenzo (2019). Pros and cons of using a computer vision system for color evaluation of meat and meat products. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012008.

L Milojevic, B Velebit, V Djordjevic, V Jankovic, B Lakicevic, A Bajcic and N Betic (2019). Screening of Bacillus cereus presence in minced meat and meat products originating from Serbian retail facilities. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012079.

B Velebit, V Djordjevic, L Milojevic, M Babic, N Grkovic, V Jankovic, Y Yushina (2019). The common foodborne viruses: A review. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012110.

D Karan, M Lukic, V Djordjevic, N Parunovic, J Babic Milijasevic, J Jovanovic and A Nikolic (2019). The influence of the basil on colour, odour and taste of frankfurters. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012069.

V Djordjevic, T Baltic, N Parunovic, S Simunovic, I Tomasevic, B Velebit, J Ciric (2019). The nitrite content in domestic and foreign cooked sausages from the Serbian market. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012058.

J Babic Milijasevic, M Milijasevic and V Djordjevic (2019). Modified atmosphere packaging of fish – an impact on shelf life. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019, 22-25th September 2019, Mt Kopaonik, Serbia, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012028.

Đorđević V, Trbović D, Nastasijević I, Ljubojević D, Lakićević B, Janković S, Stefanović S (2018). Influence of the amount of essential fatty acids in muscle tissue of silver carp and common carp frying in sunflower oil and pork fat. VII International Conference ‘’Water & Fish’’, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June 13-15, 2018. Conference Proceedings, 191-196.

Trbović D, Živić I, Đorđević V, Baltić T, Dulić Z, Spirić A, Marković Z (2018). Fatty acid compositions of zooplankton and benthos in freshwater earthen ponds as a natural diet for common carp – comparison with commercial diets. VII International Conference ‘’Water & Fish’’, Faculty of Agriculture, Belgrade-Zemun, Serbia, June 13-15, 2018. Conference Proceedings, 24-29.

S Stefanović, V Đorđević and V Jelušić (2017). Rapid and reliable QuEChERS-based LC-MS/MS method for determination of acrylamide in potato chips and roasted coffee. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012010, 1-6.

Z Petrović, D Milićević, I Nastasijević, V Đorđević, D Trbović and B Velebit (2017). The role of food quality assurance and product certification systems on marketing aspects. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012011, 1-5.

N Karabasil, T Bošković, M Dimitrijević, D Vasilev, V Đorđević, B Lakićević, V Teodorović (2017). Food safety–the roles and responsibilities of different sectors. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012023, 1-5.

T Baltić, J Ćirić, B Velebit, R Petronijević, B Lakićević, V Đorđević and V Janković (2017). Changes in total viable count and TVB-N content in marinated chicken breast fillets during storage. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012073, 1-5.

N Grković, B Velebit, V Teodorović, N Karabasil, D Vasilev, V Đorđević and M Dimitrijević (2017). Some risk factors that affect contamination of mussels (Mytilus galloprovincialis) from the Bay of Kotor, Montenegro. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012075, 1-5.

L Milojević, B Velebit, T Baltić, A Nikolić, R Mitrović and V Đorđević (2017). Characterization of biofilms produced by Escherichia coli O157 isolated from cattle hides. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012076, 1-5.

A Nikolić, T Baltić, B Velebit, M Babić, L Milojević, V Đorđević (2017). Antimicrobial resistance among Salmonella enterica serovar Infantis from broiler carcasses in Serbia. 59th International Meat Industry Conference MEATCON2017, October 1-4th, 2017, Zlatibor, Hotel Mona, Serbia. Publ. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017, 85, paper No 012077, 1-4.

Natasa Glamoclija, Kristina Sevic, Branislav Baltic, Marija Boskovic, Jelena Janjic, Vesna Djordjevic, Radmila Markovic (2016). Effects of phytobiotics on Cobb broiler production results, meatiness and chemical composition. Meat Technology, 2016, 57 (2), 89-94 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Vesna Djordjevic, Dejana Trbovic, Brankica Lakicevic, Ivan Nastasijevic, Vesna Jankovic, Tatjana Baltic, Mirjana Dimitrijevic (2016). Microbiological safety and quality of salmon: health benefits and risk. Meat Technology, 2016, 57 (2), 120-125 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Aleksandra Nikolic, Vesna Djordjevic, Branko Velebit, Vlado Teodorovic, Nevena Ilic, Spomenka Djuric, Dragan Vasilev (2016). Production characteristics and safety parameters of Sremska ham. Meat Technology, 2016, 57 (2), 126-131 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Dragana Ljubojević, Miloš Pelić, Vesna Đorđević, Lazar Milojević, Miroslav Ćirković (2016). Bacterial hazards in fish meat: the aetiologic agents of foodborn diseases. Meat Technology, 2016, 57 (1), 27-38 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Mirjana Dimitrijevic, Srdjan Stefanovic, Nedjeljko Karabasil, Dragan Vasilev, Nikola Cobanovic, Nevena Ilic, Vesna Djordjevic (2016). UPLC-MS/MS determination of histamine levels in canned fish collected from Belgrade retail markets. Meat Technology, 2016, 57 (1), 47-56 (normiranje: K = 1,67) (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Vesna Djordjevic, Radivoj Petronijevic, Danijela Sarcevic, Vesna Jankovic, Brankica Lakicevic, Branko Velebit, Dragana Ljubojevic (2016). The attitudes and habits of serbian presshool children in consumption of meat and fish. Meat Technology, 2016, 57 (1), 72-77 (promena naziva časopisa od 2016; prethodni naziv časopisa „Tehnologija mesa“).

Aleksandra Nikolić, Dragan Vasilev, Nevena Ilić, Vesna Đorđević, Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Milijana Babić, Aleksandar Bajčić (2016). Karakteristike proizvodnje sremske šunke u tradicionalnim uslovima. 27. savetovanje veterinara Srbije, 8-11. septembar 2016, Zlatibor. Zbornik radova i kratkih sadržaja, 2016, 207 (normiranje: K = 0,17).

Aleksandar Bajčić, Dragan Vasilev, Nevena Ilić, Vesna Đorđević, Neđeljko Karabasil, Mirjana Dimitrijević, Milijana Babić, Aleksandra Nikolić (2016). Kvalitet i bezbednost valjevskih duvan čvaraka. 27. savetovanje veterinara Srbije, 8-11. septembar 2016, Zlatibor. Zbornik radova i kratkih sadržaja, 2016, 208 (normiranje: K = 0,17).