Ћирилица /Latinica

Др Весна Ж. Ђорђевић

Др Весна Ђорђевић, спец. микробиологије

Научни саветник

Директор Института за хигијену и технологију меса

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб:      +381 63 26 44 51

Тел:       +381 11 26 50 722

E-mail: vesna.djordjevic@inmes.rs

 

ОБРАЗOВАЊЕ

2009 – Доктор ветеринарских наука, Департман за ветерину/Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (“Чиниoци oд знaчaja зa нaлaз флуoрoхинoлoнa у ткивимa рибa”)

2009 – Специјалиста микробиологије, Факултет ветеринарске медицине/ Кaтeдра зa микрoбиoлoгиjу, Универзитет у Београду (“Биoхeмиjскe кaрaктeристикe Aeromonas и Pseudomonas врстa изoлoвaних из пaстрмкe”)

2005 – Магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду (“Упoрeднo испитивaњe мoгућнoсти примeнe oдaбрaних aнaлитичких пoступaкa зa oцeну свeжинe пaстрмкe”)

1999  – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2019 – научни саветник

2016 – 2019 – виши научни сарадник

2011 – 2015 – научни сарадник

2006 – 2014 – истраживач сарадник

1999 – 2000 – приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

РАДНО ИСКУСТВО

2016 и даље – Директор Института за хигијену и технологију меса

2015 – 2016 – Вршилац дужности директора Института за хигијену и технологију меса

2010 – 2014 – Заменик директора Института за хигијену и технологију меса

2009 – 2010 – Пoмoћник сeкрeтaрa зa зaштиту живoтнe срeдинe Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда

2008 – 2009 – Истраживач сарадник, Одељење за научну и стручну сарадњу

2006 – 2008 – Истраживач сарадник, Одељење за микробиолошка испитивања

2001 – 2005 – Стручни асистент, Одељење за микробиолошка испитивања

1999 – 2000 – Приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2022 – Члан Научног одбора 2nd International Conference on Advanced Production and Processing – ICAPP, 20-22. октобар 2022, Нови Сад, Република Србија.

2022 – Кандидат за члана Савета за акредитацију Акредитационог тела Србије (одлука Удружења за стручне, научне и техничке делатности Привредне коморе Србије бр. 7/1 од 10.05.2022)

2021 – Чан Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (решење бр. 119-01-703/2021-14/11 од 29.12.2021)

2021 – Члан Међународног програмског одбора „61st International Meat Industry Conference“, 26-29. септембар 2021, Златибор, Република Србија (одлука Научног већа Института за хигијену и технологију меса бр. 3203 од 07.09.2021)

2019 – Члан Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Београду (Сл. гласник РС бр. 13/2019 и решење председника Републике Србије бр. 119-2003/2019 од 27.02.2019)

2019 – Члан Групације за рибарство Привредне коморе Србије (мејл од 09.05.2019)

2019 – Члан Међународног програмског одбора „60th International Meat Industry Conference“, 22-25. септембар 2019, Копаоник, Република Србија (одлука Научног већа Института за хигијену и технологију меса бр. 1368 од 22.04.2019)

2019 – Члан Секретаријата „30. саветовања ветеринара Србије“, 12-15. септембар 2019, Златибор, Република Србија

2019 – Члан Научног одбора 24. годишњег савјетовања доктора ветеринарске медицине Републике Српске (Босна и Херцеговина) – међународни научни скуп, 12-15. јуна 2019, Бијељина, етно село Станишићи, Босна и Херцеговина

2018 – Председник Уређивачког одбора сајта „60th International Meat Industry Conference“, 22-25. септембар 2019, Копаоник, Република Србија (одлука Научног већа Института за хигијену и технологију меса бр. 4049/6 од 01.10.2018)

2018 – Члан Секретаријата „29. саветовања ветеринара Србије“, 13-16. септембар 2018, Златибор, Република Србија

2018 – Члан Програмског и Научног одбора „23. годишњег савјетовања доктора ветеринарске медицине Републике Српске (БиХ)“, са међународним учешћем, 6-9. јун 2018, Теслић, Бања Врућица, Република Српска (БиХ).

2018 – Члан Комисије за рецензију рукописа монографије „Исхраном животиња до функционалне хране“ аутора др Радмиле Марковић, ванредног професора Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду и др Милана Балтића, редовног професора у пензији, Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду (одлука бр. 01-580/2 од 20.06.2018)

2017 – Стални члан Радне групе за формирање Стручног савета за процену ризика у области безбедности хране, у складу са Законом о безбедности хране (Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр. 119-01-155/2017-09 од 28.04.2017)

2017 – Члан Комисије за стручну процену посебних својстава пољопривредних и прехрамбених производа и утврђивање испуњености услова за коришћење ознаке квалитета „Српски квалитет“ (решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр. 119-01-26/2017-09 од 16.01.2017)

2017 – Члан Одбора Групације лабораторија за испитивање хране (одлука Привредне коморе Србије бр. 30-3/3 од 28.02.2017)

2017 – Члан Међународног програмског одбора „59. међународне конференције индустрије меса“, 1-4. октобар 2017, Златибор, Република Србија (одлука Научног већа Института за хигијену и технологију меса бр. 3089 од 12.09.2017)

2017 – Председник Организационог одбора 59. међународне конференције индустрије меса, 1-4. октобар 2017, Златибор, Република Србија (одлука Научног већа Института за хигијену и технологију меса бр. 3090 од 12.09.2017)

2017 – Члан Секретаријата „28. саветовања ветеринара Србије“, 07-10. септембар 2017, Златибор, Република Србија

2017 – Члан Програмског и Научног одбора „22. годишњег савјетовања доктора ветеринарске медицине Републике Српске“, са међународним учешћем, 7-10. јун 2017, Теслић, Бања Врућица, Република Српска (БиХ)

2017 – Рецензент радова за часопис „Acta Periodica Technologica (APTEFF)“

2016 – Члан Радне групе за припрему Нацрта правилника о квалитету производа од меса (решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр. 119-01-221/2016-09 од 25.03.2016)

2016 – Стални члан Радне групе за формирање Стручног савета за процену ризика у области безбедности хране, у складу са Законом о безбедности хране (Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије бр. 119-01-513/2016-09 од 25.11.2016)

2016 – Члан Секретаријата „27. саветовања ветеринара Србије“, 08-11. септембар 2016, Златибор, Република Србија

2015 – Главни и одговорни уредник водећег часописа националног значаја „Meat Technology“

2015 – Рецензент мoнoгрaфиje националног значаја аутора др Ивана Настасијевића, „VTEC O157 у ланцу говеђег меса“, издавач Задужбина „Андрејевић“,  ИСБН 978-86-525-0206-6

2015 – Члан почасног одбора научног скупа „One Health – New Challenges“ First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Врдник, Србија

2015 – Члан Програмског одбора „Internatinal 58th Мeat Industry Conference“, Златибор, Србиja

2015 – Члан Програмског одбора и модератор тематске области „Безбедност хране“ на 26. Саветовању ветеринара Србије, са међународним учешћем, Златибор

2013 – Рукoвoдилaц Тимa зa дoбиjaњe Oскaрa квaлитeтa – нaциoнaлна нaгрaда зa пoслoвну изврснoст „Oскaр квaлитeтa зa мaлe и срeдњe oргaнизaциje“ (нaгрaду дoдeљуje Приврeднa Кoмoрa Србиje, Фoндaциja зa културу квaлитeтa и изврснoст – FQCE, уз пoдршку Mинистaрствa приврeдe РС)

2013 – Заменик председника Прoгрaмскoг oдбoрa „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2013 – Прeдсeдник прeдсeдништвa пленарне сесије на „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2011 – Члaн рeдaкциjскoг oдбoрa „Book of Аpstracts“, „International 56th Meat industry conference“, Тара, Србија

2011 – Члaн Прoгрaмскoг oдбoрa „International 56th Meat Industry Conference“, Тара, Србија

2010 – 2014 – Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Технологија меса“

2010 – Члан пoсeбнe рaднe групe зa изрaду Прaвилникa o сaдржини и мeтoдaмa изрaдe стaтистичких кaрaтa букe и нaчину њихoвoг прикaзивaњa jaвнoсти (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/1/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa oдрeђивaњe aкустичних зoнa (рeшeњe бр./Н°: 119-01-104/2/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa изрaду aкциoних плaнoвa (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/3/2010-02), нa oснoву Зaкoнa o зaштити oд букe у живoтнoj срeдини („Сл. глaсник РС“ бр. 36/09)

Члан председништва Заједнице института Србије

Члан Надзорног одбора Заједнице института Србије

Члан “European Aquaculture Society (EAS)”

Члан Српскoг вeтeринaрскoг друштва

Члан Вeтeринaрске кoмoре Србиje и града Бeoгрaдa

Члан Друштва микрoбиoлoгa Србиje

Члан Удружeња прeхрaмбeних тeхнoлoгa Србиje

Дeлeгaт у Скупштини Зajeдницe Институтa Србиje

Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Ветеринарски гласник“

Почасни члан Уређивачког одбора часописа националног значаја „Архив ветеринарске медицине“

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Начин припреме и управљање рибњаком, исхрана рибе, квалитет и безбедност рибе, одрживост свеже рибе, израда производа од рибе; прoцесна хигијена и квалитет меса и производа од меса; развој и валидација аналитичких метода за испитивање микроорганизама и за одређивање резидуа ветеринарских лекова.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 • Sara Rajic, Vesna Đorđević, Igor Tomasevic, Ilija Djekic (2021). The role of food systems in achieving the sustainable development goals: Environmental perspective. Bus Strat Env. 2021;1–14.
 • Sasa Novakovic, Ilija Djekic, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Djordjevic, Vladimir Tomovic, Branislav Šojić, Sunčica Kocić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba and Igor Tomasevic (2019). The Effect of Cantharellus Cibarius Addition on Quality Characteristics of Frankfurter during Refrigerated Storage. Foods 2019, 8, 635; doi:10.3390/foods8120635, 1-12.
 • Bojana Milovanovic, Ilija Djekic, Jelena Miocinovic, Vesna Djordjevic, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Daniel Mörlein and Igor Tomasevic (2020). What Is the Color of Milk and Dairy Products and How Is It Measured? Foods 2020, 9, 1629, 1-17; doi:10.3390/foods9111629.
 • Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Jovo Savanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Branimir Pavlić, Marija Jokanović, Vesna Ðorđević, Nenad Parunović, Aleksandra Martinović and Dragan Vujadinović (2020). New Formulation towards Healthier Meat Products: Juniperus communis L. Essential Oil as Alternative for Sodium Nitrite in Dry Fermented Sausages. Foods 2020, 9, 1066, 1-17; doi:10.3390/foods9081066.
 • Justine Schaeffer, Sandra Revilla-Fernández, Erwin Hofer, Romana Posch, Anna Stoeger, Christoph Leth, Friedrich Schmoll, Vesna Djordjevic, Brankica Lakicevic, Kazimir Matovic, Peter Hufnagl, Alexander Indra, Franz Allerberger, Werner Ruppitsch (2021). Tracking the Origin of Austrian Human Brucellosis Cases Using Whole Genome Sequencing. Frontiers in Medicine. doi: 10.3389/fmed.2021.635547.
 • Marija Boskovic, Milica Glisic, Jasna Djordjevic, Marija Starcevic, Natasa Glamoclija, Vesna Djordjevic and Milan Z. Baltic (2019). Antioxidative Activity of Thyme (Thymus vulgaris) and Oregano (Origanum vulgare) Essential Oils and Their Effect on Oxidative Stability of Minced Pork Packaged Under Vacuum and Modified Atmosphere. Journal of Food Science, Vol. 84, Iss. 9, 2019, 2467-2474.
 • Milka Popović & Drago Nedić & Biljana Pećanac & Vesna Đorđević & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Jelena Ćirić (2020). The Toxic Element Concentration in Fish Tissues from Saničani Lake, an Urban Environment, in Bosnia and Herzegovina. Biological Trace Element Research (2020) 197:271–278.
 • Jelena Ćirić & Danka Spirić & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Dejana Trbović & Nenad Parunović & Radivoj Petronijević & Vesna Đorđević (2020). Honey Bees and Their Products as Indicators of Environmental Element Deposition. Biological Trace Element Research, ISSN 0163-4984, DOI 10.1007/s12011-020-02321-6.
 • Jelena Ćirić, Danka Spirić, Tatjana Baltić, Ivana Branković Lazić, Dejana Trbović, Nenad Parunović, Radivoj Petronijević, Vesna Đorđević (2021). Honey Bees and Their Products as Indicators of Environmental Element Deposition. Biological Trace Element Research (2021) 199:2312–2319.
 • Ilija Djekic, Ivana Bozickovic, Vesna Djordjevic, Sergiy Smetana, Nino Terjung, Jovan Ilic, Ana Doroski and Igor Tomasevic (2021). Can we associate environmental footprints with production and consumption using Monte Carlo simulation? Case study with pork meat. J Sci Food Agric 2021; 101: 960–969.
 • Marija Mitrovic, Igor Tomasevic, Srđan Stefanovic, Vesna Djordjevic, Ilija Djekic (2021). Toxic elements in eggs and egg-based products: occurrence, exposure assessment and risk characterisation for the Serbian population. International Journal of Food Science and Technology 2021, 56, 6685–6696.
 • Stefan Simunovic, Vesna Ðorđevic, Francisco J. Barba, Jose M. Lorenzo, Mladen Rašeta, Saša Janković, Igor Tomasevic (2021). Characterisation of changes in physicochemical, textural and microbiological properties of Njeguska sausage during ripening. J Food Sci Technol (October 2021) 58(10):3993–4001.
 • Branislav Stojanović, Saša Janković, Vesna Đorđević, Sonja Marjanović, Dragan Vasilev, Zdenka Stojanović, Milica Balaban, Vesna Antić (2021). Determination of toxic elements in meat products from Serbia packaged in tinplate cans. Environmental Science and Pollution Research (2021) 28:48330–48342.
 • Betić N, Karabasil N, Djurković-Djaković O, Ćirković V, Bobić B, Branković Lazić I, Djordjević V, Klun I (2022). Seroprevalence, Direct Detection and Risk Factors for Toxoplasma gondii Infection in Pigs in Serbia, and Influence of Biosecurity Measures. Microorganisms. 2022 May;10(5):1069.
 • Jasna Djordjević, Marija Bošković, Ivana Branković Lazić, Vesna Djordjević, Tatjana Baltić, Milica Laudanović, Milan Ž. Baltić (2019). Spoilage-related bacteria of pork and beef minced meat under vacuum and modified atmosphere. Rom Biotechnol Lett. 2019; 24(4): 658-668.
 • Milka Popović & Drago Nedić & Biljana Pećanac & Vesna Đorđević & Tatjana Baltić & Ivana Branković Lazić & Jelena Ćirić (2019). The Toxic Element Concentration in Fish Tissues from Saničani Lake, an Urban Environment, in Bosnia and Herzegovina. Biological Trace Element Research https://doi.org/10.1007/s12011-019-01982-2.
 • Glisic, M. Boskovic, M. Z. Baltic, D. Sefer, A. Radovanovic, V. Djordjevic, M. Raseta & R. Markovic (2020). Performance, intestinal histomorphology and bone composition of broiler chickens fed diets supplemented with genistein. South African Journal of Animal Science 2020, 50 (No. 2), p. 241-252.
 • Grkovic N, Teodorovic V, Djordjevic V, Karabasil N, Stajkovic S, Vasilev D, Zuber Bogdanovic I, Jankovic S, Velebit B, Dimitrijevic M (2020). Biochemical composition and biometric parameters of Mytilus galloprovincialis from Boka Kotorska Bay in Southern Adriatic Sea. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 71(3), 2338-2348. doi:https://doi.org/10.12681/jhvms.25095.
 • Jelena Jovanović, Ivana Branković-Lazić, Tatjana Baltić, Milica Jovanović, Vesna Đorđević, Vlado Teodorović and Branko Velebit (2020). The prevalence of four virulence genes in strains of Campylobacter jejuni isolated from broilers in Serbia. Veterinarski Arhiv 90 (1), 39-45, 2020.
 • Nikolić Aleksandra, Đorđević Vesna, Parunović Nenad, Stefanović Srđan, Đurić Spomenka, Babić Jelena, Vasilev Dragan (2020). Can Polyphenols be Used as Natural Preservatives in Fermented Sausages? Acta Veterinaria-Beograd 2020, 70 (2), 219-237.
 • Sasa Novakovic, Ilija Djekic, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomovic, Sunčica Koćić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Igor Tomasevic (2020). Application of porcini mushroom (Boletus edulis) to improve the quality of frankfurters. J Food Process Preserv. 2020;00:e14556, p. 1-13.
 • Saša Novaković, Ilija Djekić, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Sunčica Kocić-Tanackov, Jose M. Lorenzo, Francisco J. Barba, Igor Tomašević (2020). The potential of horn of plenty mushroom (Craterellus cornucopioides) to improve the shelf life of frankfurters. Fleischwirtschaft – Accepted for publication.
 • Novakovic Sasa M, Djekic Ilija V, Klaus Anita S, Vunduk Jovana D, Djordjevic Vesna Z, Tomovic Vladimir M, Kocic-Tanackov Suncica D, Lorenzo Jose Manuel Barba Francisco J, Tomasevic Igor B (2021). The potential of horn of plenty mushroom (Craterellus cornucopioides) (Article). Fleischwirtschaft, (2021), vol. 101 br. 3, str. 100-106.
 • Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Jovo Savanović, Sunčica Kocić-Tanackov, Branimir Pavlić, Marija Jokanović, Vesna Đorđević, Nenad Parunović, Aleksandra Martinović, Dragan Vujadinović (2021). Caraway (Carum carvi L.) essential oil improves quality of dry-fermented sausages produced with different levels of sodium nitrite. J Food Process Preserv. 2021;00:e15786, p. 1-9.
 • J Babic Milijasevic, M Milijasevic and V Djordjevic (2019). Modified atmosphere packaging of fish – an impact on shelf life. The 60th International Meat Industry Conference MEATCON2019. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 333 (2019) 012028.
 • A Bajcic, R B Petronijevic, M Sefer, D Trbovic, V Djordjevic, J Ciric and A Nikolic (2021). Sorbates and benzoates in meat and meat products: Importance, application and determination. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012005.
 • Branislav M. Baltic, Ivana Brankovic Lazic, Boris Mrdovic, Vesna Djordjevic, Radmila Markovic, Radmila Mitrovic and Jelena Janjic (2021). Relationships between broiler final weights and histomorphometric parameters of certain segments of the intestine. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012006.
 • T Baltic, S Rajic, J Ciric, I Brankovic Lazic, V Djordjevic, B Velebit and T Geric (2021). Impact of COVID-19 pandemic on food supply chain: An overview. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012007.
 • N Betic, I Klun, V Djordjevic, I Brankovic Lazic, T Baltic, D Vasilev and N Karabasil (2021). Toxoplasma gondii in pork and pigs in Serbia – a real food safety hazard. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012008.
 • I Brankovic Lazic, R Markovic, B Baltic, M Raseta, T Baltic and V Djordjevic, N Katanic (2021). Examination of the influence of conjugated linoleic acid in broiler nutrition on the economic efficiency of fattening. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012012.
 • J Ciric, V Djordjevic, T Baltic, I Brankovic Lazic, R Petronijevic, D Spiric and D Trbovic (2021). Protective effects of honeybee products against COVID-19: a review. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012014.
 • D Karan, M Lukic, V Djordjevic, N Parunovic, J Babic Milijasevic, J Jovanovic and A Nikolic (2021). The influence of savory on colour, odour and taste of frankfurters. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012044.
 • L Milojevic, B Velebit, M Dimitrijevic, V Djordjevic, V Jankovic, N Grkovic and A Nikolic (2021). Detection and quantification of hepatitis E virus genome in pig liver samples originating from Serbian retail establishments. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012059.
 • A Nikolic, N Grkovic, S Djuric, J Jovanovic, V Djordjevic, D Trbovic and D Vasilev (2021). Influence of polyphenols on sensory properties of fermented sausages. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012066.
 • Milos Pelic, Nikolina Novakov, Vesna Djordjevic and Dragana Ljubojevic Pelic (2021). Health status and microbial quality of common carp reared in a pond fed with treated wastewater from a slaughterhouse. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012070.
 • S Rajic, V Djordjevic, T Baltic and S Simunovic (2021). The role of marbling as an intrinsic characteristic at the point of meat purchase – the Taguchi approach. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012078.
 • M Raseta, J Jovanovic, Z Becskei, I Brankovic Lazic, B Mrdovic and V Djordjevic (2021). Optimization of pasteurization of meat products using pasteurization values (p-values). 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012079.
 • J Schaeffer, S Revilla-Fernández, E Hofer, V Djordjevic, B Lakicevic, A Indra, F Schmoll, F Allerberger and W Ruppitsch (2021). Tracking brucellosis – a re-emerging disease. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012080.
 • I Tomasevic, BG Solowiej, V Djordjeviц, D Vujadinovic and I Djekic (2021). Attitudes and beliefs of Eastern European meat consumers – a review. 61st International Meat Industry Conference. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 854 (2021) 012098.
 • Milica Aleksić, Jovanka Popov-Raljić, Vesna Đorđević, Mladen Raseta, Mirjana Lukić, Danka Spirić, Janković Vesna (2020). Control of nutritive allergens in a hospitality kitchen. Meat Technology 61 (2020) 1, 75–81.
 • Jelena Ćirić, Vesna Đorđević, Dejana Trbović, Tatjana Baltić, Ivana Branković Lazić, Kazimir Matović, Saša Janković, Nenad Parunović (2020). Risk assessment of toxic elements in acacia honey. Meat Technology 61 (2020) 1, 70–74.
 • Bojana Milovanović, Ilija Đekić, Bartosz Sołowiej, Saša Novaković, Vesna Đorđevic, Igor Tomašević (2020). Computer Vision System: A better tool for assessing pork and beef colour than a standard colourimeter. Meat Technology 61 (2020) 2, 153–160.
 • Saša Novaković, Ilija Đekić, Anita Klaus, Jovana Vunduk, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Branislav Šojić, Sunčica Koćić-Tanackov, Igor Tomašević (2020). Antioxidant activity of mushrooms in vitro and in frankfurters. Meat Technology Vol 61 No 1, p. 62-69.
 • Nenad Parunović, Vesna Đorđević, Čedomir Radović, Radomir Savić, Neđeljko Karabasil, Dejana Trbović, Jelena Ćirić (2020). Effect of rearing system on carcass properties, chemical content and fatty acid composition of backfat from Mangalitsa pigs. Meat Technology 61 (2020) 1, 37–43.
 • Stefan Simunović, Sara Rajić, Vesna Đorđević, Vladimir Tomović, Dragan Vujadinović, Ilija Đekić, Igor Tomašević (2021). Estimation of fat content in fermented sausages by means of Computer Vision System (CVS). Meat Technology 62 (2021) 1, 27–32.
 • Dejana Trbović, Ivana Živić, Marko Stanković, Vesna Đorđević, Radivoj Petronijević, Zoran Marković (2021). Quantitative deposition of nutrients in dorsal muscle, adipose tissue and liver in common carp (Cyprinus carpio L.) in a semi-intensive farming system. Meat Technology 62 (2021) 2, 148–153.