Ћирилица /Latinica

Сарадња са привредним субјектима

ПРОИЗВОДЊА БЕЗБЕДНЕ И КВАЛИТЕТНЕ ХРАНЕ (МЕСА)

Иновације и промене у прехрамбеном сектору се увелико одвијају у свим фазама ланца хране – од примарне производње, прераде хране за животиње и хране, па до складиштења, транспортовања и дистрибуције. Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС) пажљиво прати текуће глобалне трендове и примењује знање својих стручњака у циљу унапређења безбедности и квалитета у ланцу производње хране, односно прехрамбених производа животињског и биљног порекла.

Сектор за развој и трансфер технологија Института за хигијену и технологију меса остварује научно-техничку сарадњу са водећим индустријама хране, као и малим/средњим привредним субјектима у Србији, региону југоисточне Европе и глобално. Сарадња обухвата развој нових производних концепција, увођење нових/савремених технолошких поступака у производњи и преради меса, техничко-технолошко пројектовање објеката за производњу и прераду меса,  рационализацију и стандардизацију производње меса/производа од меса, развој и оптимизацију система за контролу безбедности хране базираног на анализи ризика (GHP/SSOP/HACCP), научно базирану валидацију критичних контролних тачака, развој и имплементацију програма за самоконтролу, индустријска/технолошка мерења физичких параметара од значаја за управљање процесом производње (температура, pH, аw, термокаплирање-валидација режима термичке обраде, релативна влажност ваздуха, струјање ваздуха, јачина светла), развој система са оцену квалитета меса и производа од меса, увођење система контроле материјала за паковање меса/ производа од меса, реализацију студија одрживости прехрамбених производа и друге активности према потреби. Сарадници Сектора за развој и трансфер технолоогија такође остварују сарадњу са привредним субјектима и када су у питању теме од посебног значаја, нпр: развој конгитудинално интегрисаног система за безбедност хране (LISA – Longitudinally Integrated Safety Assurance System) у континууму фарма-кланица-расецање-прерада меса-дистрибуција-малопродаја; анализа капацитета линија клања/обраде за редукцију микробиолошких опасности и категоризација производних одељења базирана на карактеризацији ризика; анализа, развој и примена технолошких поступака у вези са интегрисаним управљањем кланичним отпадом и управљањем заштитом животне средине.

Сектор за развој и трансфер технологија Института за хигијену и технологију меса такође припрема и реализује обуку стручњака из области индустрије хране/меса у области добробити животиња, добре хигијенске и добре произвођачке праксе (GMP/GHP) у процесу клања/обраде и прераде меса, поступака санитације – чишћења, прања и дезинфекције (SSOP), система анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP), валидације/верификације HACCP система, валидације/верификације микробиолошке процесне хигијене, развоја плана са самоконтролу, технолошких поступака у процесу прераде меса и израде производа од меса (пастеризовани производи, сирови/ферментисани производи, конзерве, готова јела), законских прописа (национални, EU, USDA FSIS/USDA FDA, Euro-Asian Customs Union, итд.).

У сарадњи са нашим пословним партнерима увек тежимо  развоју система и/или решавању проблема уз висок ниво стручности и на најоптималнији начин, узимајући у обзир и финансијску одрживост.