Ћирилица /Latinica

Акредитација и сертификација

Наш МОТО садржан је у две речи: “МИСЛИМО И ОСТВАРУЈЕМО”

Систем менаџмента квалитетом

Задатак менаџмента Института је реализација постављених циљева, а опредељење је да се сталним преиспитивањем система менаџмента квалитетом обезбеди побољшање његове ефикасности и ефективности.

Сви запослени се придржавају највиших етичких стандарда, који укључују усаглашеност са законом, стандардима и техничким прописима и системом менаџмента квалитетом.

Успостављени систем менаџмента квалитетом у Институту представља матрицу за одвијање кључних пословних процеса као и процеса подршке пословању.

Наши напори се усклађују и уједињују унутар документованог и сертификованог система менаџмента квалитетом, усаглашеног са међународним стандардом серије SRPS ISO 9001:2015, а стручне компетенције Института потврђене су у складу са законом, овлашћењима надлежних министарстава укључујући научну акредитацију и акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017. Именовани представник руководства одговоран је за функционисање система менаџмента квалитетом и стални надзор.

Научни радници и руководиоци свих нивоа дужни су да личним примером допринесу трајном развоју културе и квалитета рада у подручјима рада и пословних активности за које су одговорни.

Институт је установа која се финансира пословањем на тржишту и такав начин пословања одредио је и однос запослених према реализацији радних задатака. Наиме, у Институту се поштује принцип по којем сви заједно одговарамо за обезбеђење и реализацију послова, а исто тако сви заједно делимо резултате нашег рада у виду зарада. Са овим принципа се упознаје и сваки нови радник, који се запосли у Институту.

Тржишни приступ у раду и пословању делује стимулативно на све запослене који подстичу једни друге да обезбеђују нове послове и воде рачуна о извршењу закључених уговора.

Акредитација и сертификација

Институт за хигијену и технологију меса је 2001. године, успоставио документован и сертификован систем квалитета и рада према захтевима тадашње верзије стандарда JUS ISO 9001:2001, као водеће научно-истраживачке организације у области производње и испитивања намирница животињског порекла и друге врсте хране, као и предмета опште употребе. Сертификација пословног система, према новој верзији стандарда SRPS ISO 9001:2015, обављена је 5.07.2018. године, а последња ресертификација система менаџмента према овој верзији стандарада у децембру 2022. године.

У складу са тежњом за стицањем статуса акредитоване организације према међународним, односно националним критеријумима у предметној области, почетком априла 2002, донета је одлука да се Југословенском акредитационом телу (JUAT) поднесе захтев за прву акредитацију Сектора Лабораторије Института (данас Лабораторије за биотехнолошки развој и контролу квалитета и безбедности хране) према захтевима стандарда JUS ISO/IEC 17025:2001. и оствари један од дугогодишњих напора и развојних циљева Института који се односио на признавање компетентности рада његове Лабораторије.

Ово из разлога што је Институт неколико деценија уназад био званично овлашћена лабораторија за анализе, суперанализе и контролу квалитета (меса, производа од меса и других намирница и предмета опште употребе) пратио светска достигнућа из области аналитике и у сваком тренутку био спреман да одговори на захтева клијената и инспекцијских органа у земљи и иностранству.

С тим у вези, треба напоменути да је више деценија пре добијања сертификата за систем квалитета, Лабораторија Института већ имала процедуре еквивалентне захтевима прве верзије стандарда за Лабораторије ISO 17025:2001. Први сертификат о акредитацији је након спроведеног оцењивања у новембру 2001, а Решење о акредитацији број 01-049, JUAT је издао 27.12.2002. године. Институт је био међу првима акредитован према захтевима овог стандарда и одржава статус акредитоване организације више од 20 година.

Обим акредитације Лабораторије за биотехнолошка истраживања и контролу безбедности и квалитета хране

Л-ФО-1 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање пестицида LC/MS-MS и GC/MS-MS

Л-ФО-2 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање микотоксина LC/MS-MS

Л-ФО-3 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање ветеринарских лекова LC/MS-MS

Л-ФО-4 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање алергена – ELISA

Л-ФО-5 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање анјона

Л-ФО-6 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитвање шећера

Л-ФО-7 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – испитивање боја

Л-ФО-8 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју –  испитивање конзерванаса, заслађивача и адитива

Л-ФО-9 Листа акредитованих активности у флексибилном подручју – витамини