Ћирилица /Latinica

Др Драган Р. Милићевић

Научни саветник

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 262 993

Тел: +381 11 26 50 655

E-mail: dragan.milicevic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 – доктор наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2006 – магистар наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2004 – специјалиста исхране животиња, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

1993 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 – виши научни сарадник

2009 – научни сарадник

2006 – 2009 – истраживач сарадник

2004 – 2006 – специјалиста

2001 – 2004 – стручни сарадник

РАДНО ИСКУСТВО

2015 – саветник директора за научноистраживачки рад,

2014 – председник Научног већа Института за хигијену и технологију меса,

2010 – 2012 – помоћник директора за нaциoнaлну и мeђунaрoдну нaучну сaрaдњу,

2008 – 2009 – рукoвoдилaц Oдeљeњa зa нaучну и стручну сaрaдњу и зaмeник дирeктoрa сeктoрa зa рaзвoj и трaнсфeр тeхнoлoгиje

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
 • уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву
 • активно учешће у међународној сарадњи
 • руковођење и учешће на националним пројектима

 

2019. учесник на  COST Action CA18105, Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance – RIBMINS, WG2 Farm-level controls and risk categorisation of farms.

2014-2018. COST Action TD1404, Network for Evaluation of One Health (NEOH), MC Member.

2011-2014 „Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (пцр) у брзој и директној идентификацији сојева вируса newcastle болести живине и испитивања имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена“- пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. ТР 031008. Руководилац пројекта: проф. др Ненед Милић. Позиција: истраживач на пројекту.

2009-2010 „Развој брзих метода за детерминацију охратоксогених плесни, њихових метаболита и анализа ризика од охратоксина а у ланцу исхране људи – пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. 20207А. Позиција: руководилац пројекта.

2008-2010.- Унапређење квалитета џибре као сточне хране након производње биоетанола“ ЕВ. Број 451-01-000-65/2008-01/26. Иновациони пројекат, Руководилац пројекта: доц. др Марица Ракин. Технолошко-металуршки факултет, Београд. Позиција: истраживач на пројекту.

Руковођење међународним пројектима

2012 – 2013 „Мониторинг одређених контаминената животне средине значајних за безбедност и квалитет хране у ланцу исхране“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Ветеринарског факултета у Љубљани, Република Словенија, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2012–2013. год.

20112012Развој метода за превенцију негативног ефекта присуства плесни и микотоксина у храни на здравље људи и животиња“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Института за медицинска истраживања и медицину рада из Загреба, Република Хрватска, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2011–2012. год.

 • организација научног скупа

Члан Програмског одбора међународе 58. Конференције индустрије меса MeatCon2015. одржане у периоду од 04 до 07. Октобра 2015. год. на Златобору.

Члан Програмског одбора међународног 57. Саветовања индустрије меса, одржаног  од 12 до 15. јуна 2013. год. у Београду.

Председник Програмског одбора међународног 56. Саветовања индустрије меса, одржаног у периоду од 12 до 15. јуна 2011. год. на Тари.

 • чланство у уређивачком одбору часописа Технологија меса,
 • рецензије научних радова и међународних пројеката,
 • чланство у научним и стручним друштвима
 • World Veterinary Association,
 • Удружења токсиколога Србије
ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Микотоксикологија

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ
 • Dragan Milićević and Jelka Pleadin. Mycotoxins incidence in Southeastern Europe countries: implication on the food supply chain. In FAO publication-SUSTAINABLE AND NUTRITION-SENSITIVE FOOD SYSTEMS FOR HEALTHY DIETS AND PREVENTION OF MALNUTRITION IN EUROPE AND CENTRAL ASIA (support by FAO Fund of ISC   project). In Press.
 • Borjana Vranješ, Dragan Milićević, Dragan Šefer, Srđan Stefanović, Jelena Ajtić, Branislava M. Mitrović 2022. Presence of natural radionuclides and toxic elements in monocalcium phosphate, complete feed and pig manure. Science of the Total Environment 720, 137578. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137578.
 • Mileševic, J.; Vranic, D.; Gurinovic, M.; Koricanac, V.; Borovic, B.; Zekovic, M.; Šarac, I.; Milicevic, D.R.; Glibetic, M. 2022. The Intake of Phosphorus and Nitrites through Meat Products: A Health Risk Assessment of Children Aged 1 to 9 Years Old in Serbia. Nutrients 2022, 14, 242. https://doi.org/10.3390/ nu14020242
 • Udovicki B., Stankovic S., Tomic N., Djekic I., Smigic N., Trifunovic B.S., Milicevic D. & Rajkovic A., 2021. Evaluation of ultraviolet irradiation effects on Aspergillus flavus and Aflatoxin B1 in maize and peanut using innovative vibrating decontamination equipment, Food Control. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108691.
 • Milićević, D.R.; Milešević, J.; Gurinović, M.; Janković, S.; Đinović-Stojanović, J.; Zeković, M.; Glibetić, 2021. M. Dietary Exposure and Risk Assessment of Aflatoxin M1 for Children Aged 1 to 9 Years Old in Serbia. Nutrients, 13, 4450. https://doi.org/10.3390/nu13124450
 • Vasiljević, M.; Marinković, D.; Milićević, D.; Pleadin, J.; Stefanović, S.; Trialović, S.; Raj, J.; Petrujkić, B.; Trialović, J.N. 2021. Efficacy of a Modified Clinoptilolite Based Adsorbent in Reducing Detrimental Effects of Ochratoxin A in Laying Hens. Toxins, 13, 469. https://doi.org/10.3390/toxins13070469
 • Dragan Milićević, Radivoj Petronijević, Zoran Petrović, Jasna Đjinović‐Stojanović, Jelena Jovanović, Tatjana Baltić, Saša Janković, 2019. Impact of climate change on aflatoxin M1 contamination of raw milk with special focus on climate conditions in Serbia. J Sci Food Agric .2019, 30, 99(11), 5202-5210.  doi: 10.1002/jsfa.9768.  https://doi.org/10.1002/jsfa.9768.
 • Lešić, T.; Vahčić, N.; Kos, I.; Zadravec, M.; Milićević, D.; Perković, I.; Listeš, E.; Pleadin, J. 2021. The Influence of Surface Mycobiota on Sensory Properties of “Istarski pršut” and “Dalmatinski pršut”. Processes 2021, 9, 2287. https://doi.org/10.3390/pr9122287
 • Jelka Pleadin, Tina Lesic, Vesna Vujacic, Dragan Milicevic, Anamarija Buneta, Sasa Susnic, Ingrid Lukanic, Greta Kresic, 2021. Comparison of nutritional quality and fatty acid composition of traditional meat products from Croatia and Montenegro. Journal of Food Quality, vol. 2021, Article ID 5586436, 10 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/5586436.
 • Pleadin, J.; Lešić, T.; Milićević, D.; Markov, K.; Šarkanj, B.; Vahčić, N.; Kmetič I.; Zadravec, M. 2021. Pathways of Mycotoxin Occurrence in Meat Products: A Review. Processes 2021, 9, 2122. https://doi.org/10.3390/pr9122122
 • Dubravka Rašić, Srđan Stefanović, Dragan Milićević, Marin Mladinić, Davor Želježić, Alica Pizent, Paško Konjevoda, and Maja Peraica, 2022.. Ochratoxin A potentiates citrinin accumulation in kidney and liver of rats. Arh Hig Rada Toksikol 2022;73:43-47. DOI: 10.2478/aiht-2022-73-3605
 • Nišavić Jakov, Milić Nenad, Radalj Andrea, Krnjaić Dejan, Milićević Dragan, Knežević Aleksandra, Radojičić Marina, Obrenović Sonja, Ćosić Milivoje, Tešović Bojana, Benković Damir, Živulj Aleksandar, 2021. GENETIC ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF PORCINE PARVOVIRUSES DETECTED IN THE ORGANS OF WILD BOARS IN SERBIA. Acta Veterinaria-Beograd 2021, 71 (1), 32-46. DOI: 10.2478/acve-2021-0003,
 • Dragan Milicević, Božidar Udovički, Zoran Petrović, Saša Janković, Stamen Radulović, Mirjana Gurinović, Andreja Rajković, 2020. Current status of mycotoxin contamination of food and feeds and associated public health risk in Serbia. Meat Technology 61 (2020) 1, 1–36.
 • Milićević D., Nedeljković-Trailović J. Koncept Jedno zdravlje u lancu bezbednosti hrane-uloga veterinarske službe. JEDNO zdravlje [Elektronski izvor] / urednice Marija Jevtić, Branislava Belić, Sara Savić. – Beograd. Monografije naučnih skupova Akademija Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva ; vol. 10, br. 1, 2021.