Ћирилица /Latinica

Др Драган Р. Милићевић

Научни саветник

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија

Моб: +381 63 262 993

Тел: +381 11 26 50 655

E-mail: dragan.milicevic@inmes.rs

 

Образовање

2008 – доктор наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2006 – магистар наука, Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду

2004 – специјалиста исхране животиња, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

1993 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

 

Истрживачко искуство

2019 – научни саветник

2014 – виши научни сарадник

2009 – научни сарадник

2006 – 2009 – истраживач сарадник

2004 – 2006 – специјалиста

2001 – 2004 – стручни сарадник

 

Радно искуство

20152022. – саветник директора за научноистраживачки рад,

2014 2020. – председник Научног већа Института за хигијену и технологију меса,

2010 – 2012 –  помоћник директора за нaциoнaлну и мeђунaрoдну нaучну сaрaдњу,

2008 – 2009 –  рукoвoдилaц Oдeљeњa зa нaучну и стручну сaрaдњу и зaмeник дирeктoрa сeктoрa зa рaзвoj и трaнсфeр тeхнoлoгиje

 

Остале активности

 • уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву
 • активно учешће у међународној сарадњи
 • руковођење и учешће на националним пројектима

Руковођење међународним пројектима

2012 – 2013 „Мониторинг одређених контаминената животне средине значајних за безбедност и квалитет хране у ланцу исхране“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Ветеринарског факултета у Љубљани, Република Словенија, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2012–2013. год.

2011–2012 „Развој метода за превенцију негативног ефекта присуства плесни и микотоксина у храни на здравље људи и животиња“ – пројекат билатералне научно-технолошке сарадње између Института за хигијену и технологију меса и Института за медицинска истраживања и медицину рада из Загреба, Република Хрватска, финансираног од стране Министарства просвете и науке Р. Србије за период 2011–2012. год.

Учешће на међународним пројектима

2019-2023. COST Action CA18105 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance – RIBMINS. Working Group 2: Farm-level controls and risk categorisation of farms. Member.

2014-2018. COST Action TD1404, Network for Evaluation of One Health (NEOH), MC Member.

Руковођење националним пројектима

РАЗВОЈ БРЗИХ МЕТОДА ЗА ДЕТЕРМИНАЦИЈУ ОХРАТОКСОГЕНИХ ПЛЕСНИ, ЊИХОВИХ МЕТАБОЛИТА И АНАЛИЗА РИЗИКА ОД ОХРАТОКСИНА А У ЛАНЦУ ИСХРАНЕ ЉУДИ“, Ев. Бр. 20207А, финансираног од стране Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, за период 2009-2010. год.

Учешће у националним пројектима

2011-2014 „Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (пцр) у брзој и директној идентификацији сојева вируса newcastle болести живине и испитивања имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена“- пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. ТР 031008. Руководилац пројекта: проф. др Ненед Милић. Позиција: истраживач на пројекту.

2009-2010 „Развој брзих метода за детерминацију охратоксогених плесни, њихових метаболита и анализа ризика од охратоксина а у ланцу исхране људи – пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Ев. бр. 20207А. Позиција: руководилац пројекта.

2008-2010.- Унапређење квалитета џибре као сточне хране након производње биоетанола“ ЕВ. Број 451-01-000-65/2008-01/26. Иновациони пројекат, Руководилац пројекта: доц. др Марица Ракин. Технолошко-металуршки факултет, Београд. Позиција: истраживач на пројекту.

Пројекти финансирани од стране Фонда за иновациону делатност

 • Унапређење квалитета и безбедности традиционалних млечних производа. ИД-314. Корисник: Млекара Златар Сумице доо, Крушевац. Руководилац пројекта.2020.год.
 • Утврђивање специфииних карактеристика млека и млечних производа пореклом са дефинисаног географскнг подручја-Златибор. ИД-403. Корисник: Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски еко аграр-Чајетина. Руководилац пројекта. 2019. год.
 • УНАПРЕДЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ОДРЖИВОСТИ ПРОИЗВОДА ОД МЕСА. ИД-304. Корисник: П.Д. “М 3 С Плус МАРИНКОВИЦ“- Д.О.О.-село Навалин, Богојевце. сарадник на пројкету.2019.г.
 • Дистрибуција и стабилност афлатоксина М1 током прераде млека са освртом на здравствени ризик од присуства АФМ1 у сурутки. ИД-231. Корисник: Привредно друштво за развој пољопривреде Златиборски еко аграр-Чајетина. Руководилац пројекта. 2018.
 • Прилог познавању нутритивних својстава пилећег меса у светлу новог Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране Корисник: „МАГНА Тим 037”, с. НАУПАРЕ, КРУШЕВАЦ. Сарадник на пројекту. 2018.

Организација научног скупа

 • Члан је Организационог одбора 3rd Black Sea Association of Food Science and Technology Congress. 13th-15th December 2023 Belgrade. Hotel Mona Plaza, Belgrade, Serbia. https://www.bfost2023.com/en/
 • Члан је научног одбора 14th European Nutrition Conference (ENC) FENS 2023, 14-17th November 2023 Belgrade, Sava Center, https://fens2023.org/
 • Члан Програмског одбора међународе 60. Конференције индустрије меса MeatCon2019. одржане у периоду од 22 до 25. септембра 2019. год. на Златобору.
 • Члан Програмског одбора међународе 59. Конференције индустрије меса MeatCon2017. одржане у периоду од 01 до 04. Октобра 2017. год. на Златобору.
 • Члан Програмског одбора међународе 58. Конференције индустрије меса MeatCon2015. одржане у периоду од 04 до 07. Октобра 2015. год. на Златобору.
 • Члан Програмског одбора међународног 57. Саветовања индустрије меса, одржаног  од 12 до 15. јуна 2013. год. у Београду.
 • Председник Програмског одбора међународног 56. Саветовања индустрије меса, одржаног у периоду од 12 до 15. јуна 2011. год. на Тари.

Чланства у удружењима и асоцијацијама

 • Гост уредник Special Issue „Sustainable Food Systems: From Processing to Marketing and Policy-Making“ A special issue of International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601).
 • рецензије научних радова и међународних пројеката,
 • World Veterinary Association,
 • Удружења токсиколога Србије
 • Друштво за исхрану Србије

 

Област научног интересовања

Микотоксикологија, безбедност хране анималног порекла.

ПУБЛИКАЦИЈЕ: Аутор је 134 рада и саопштења, од тога у научним часописима међународног значаја (М20) објавио је укупно 31 радова, од тога 20 као први аутор, а у 11 радова је био коаутор. Аутор је истакнуте монографије националног значаја (М41), поглавља у монографији међународног значаја (М13) и поглавља у монографији националног значаја (М45). Према индексној бази података SCOPUS, укупна цитираност аутора је 850 (хетероцитати), а израчунати Хиршов индекс је (х-index) 13. Према бази података Web of Science. укупна цитираност аутора је 781 (хетероцитати), а израчунати Хиршов индекс (х-index) 14

Подаци о цитираности и х-индексу могу се наћи у индексним базама података као што су Web of Science и SCOPUS Author ID: 35103092000, ORCID:http://orcid.org/0000-0001-9001-0584, доступних на WEB адреси KOBSON (KOBSON-SERVISI-INDEKSNE BAZE-Scopus/ Web of Science – UDALJENI PRISTUP-Document search-Author).

 

Најзначајнији радови у каријери

 • Dragan Milićević and Jelka Pleadin. 2023. Mycotoxins incidence in Southeastern Europe countries: implication on the food supply chain. In FAO publication: SUSTAINABLE AND NUTRITION-SENSITIVE FOOD SYSTEMS FOR HEALTHY DIETS AND PREVENTION OF MALNUTRITION IN EUROPE AND CENTRAL ASIA, Edited by Fang, C. & Gurinović, M. Budapest, FAO. https://doi.org/10.4060/cc3907en
 • Vranić, D.; Milešević, J.; Trbović, D.; Gurinović, M.; Korićanac, V.; Zeković, M.; Petrović, Z.; Ranković, S.; Milićević, D. Exposure to Phosphates and Nitrites through Meat Products: Estimation of the Potential Risk to Pregnant Women. Nutrients 2023, 15, 2777. https://doi.org/10.3390/nu15122777
 • Jelena Milešević, Lilić Slobodan, Vranić Danijela, Zeković Milica, Borović Branka, Glibetić Marija, Gurinović Mirjana, and Milićević Dragan. 2023. „Dietary Intake of Salt from Meat Products in Serbian Population. International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 5: 4192. https://doi.org/10.3390/ijerph20054192
 • Milićević D., Nedeljković-Trailović J. Koncept Jedno zdravlje u lancu bezbednosti hrane-uloga veterinarske službe. JEDNO zdravlje [Elektronski izvor] / urednice Marija Jevtić, Branislava Belić, Sara Savić. – Beograd. Monografije naučnih skupova AMN SLD ; vol. 10, br. 1, 2021.
 • Milićević, D.R.; Milešević, J.; Gurinović, M.; Janković, S.; Đinović-Stojanović, J.; Zeković, M.; Glibetić, M. Dietary Exposure and Risk Assessment of Aflatoxin M1 for Children Aged 1 to 9 Years Old in Serbia. Nutrients 2021, 13, 4450. https://doi.org/10.3390/nu13124450
 • Dragan Milićević, Radivoj Petronijević, Zoran Petrović, Jasna Đjinović‐Stojanović, Jelena Jovanović, Tatjana Baltić, Saša Janković. Impact of climate change on aflatoxin M1 contamination of raw milk with special focus on climate conditions in Serbia. Journal of the Science of Food and Agriculture. https://doi.org/10.1002/jsfa.9768. Naučna oblast/impakt faktor Agriculture, Multidisciplinary (8/57), IF 379
 • Dragan Milicevic, Ivan Nastasijevic, Zoran Petrovic. Mycotoxin in the food supply chain—implications for public health program. Journal of Environmental Science and Health Part C Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews. 2016, 34 (4), pp. 293-319. DOI:10.1080/10590501.2016.1236607. Naučna oblast/impakt faktor: Environmental Sciences, 40/229, IF: 4.000.
 • MILICEVIC DRAGAN, JOVANOVIC MILIJAN, MATEKALO-SVERAK VESNA, RADICEVIC TATJANA, PETROVIC MILAN M, LILIC, SLOBODAN. A Survey of Spontaneous Occurrence of Ochratoxin A Residues in Chicken Tissues and Concurrence With Histopathological Changes in Liver and Kidneys. Journal of Environmental Science & Health, Part C — Environmental Carcinogenesis & Ecotoxicology Reviews. 2011, Vol. 29 (2), p159-175, 17p
 • Dragan R. Milićević, Danka Spirić, Tatjana Radičević, Branko Velebit, Srdjan Stefanović, Lazar Milojević and Saša Janković. A Review on Current Situation of aflatoxin M1 in cow’s milk in Serbia-Risk Assessment and Regulatory aspect. Food Additives & Contaminants: Part A. 2017, 34 (9), pp 1617-1631. Article DOI 10.1080/19440049.2017.1363414.
 • Dragan Milićević, Milijan Jovanović, Verica Jurić, Zoran Petrović and Srđan Stefanović. Toxicological Assessment of Toxic Element Residues in Swine Kidney and Its Role in Public Health Risk Assessment. International Journal of Environmental Research and Public Health.2009, 6, 3127-3142. doi:10.3390. Naučna oblast/impakt faktor: Environmental Sciences, 103/205, IF: 1.605.
 • Dragan Milićević, Verica Jurić, Srđan Stefanović, Milijan Jovanović, Saša Janković. Survey of slaughtered pigs for occurrence of ochratoxin A and porcine nephropathy in Serbia. International Journal of Molecular Sciences 2008, 9, 2169-2183. Naučna oblast/impakt faktor: Chemistry, Multidisciplinary, 73/127, IF: 0.978,

Члан Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у периоду од 2010 до 2014. Члан Научног већа Института за хигијену и технологију меса у периоду од 2009 до 2014. год., а од 2014. до 2020 год. био је Председник Научног већа Института. Одлуком Владе Р. Србије (Број: 119-1218/2013) постављен је за Председника Управног одбора Научног института за ветеринарство Нови Сад у Новом Саду. Функцију је обављао у периоду од 2013 до 2018. год. Тренутно је распоређен на пословима научног саветника у сектору за развој и трансфер технологије.

Ангажован је као технолошки експерт, ментор на програму Raising Stars, Научно технолошког парка Београд.

Пословни саветник Фонда за науку – Програм Доказ концепта –