Ћирилица /Latinica

Монографија „Characterization and Discrimination of Aquaculture Freshwater Fish Based on Fatty Acid Composition“

Текст монографије написан је на енглеском језику, јасно и разумљиво, прегледно и врло систематично, што је разумљиво с обзиром да је аутор др Дејана Трбовић свој истраживачки и научни рад у највећем делу посветила испитивању маснокиселинског састава хране животињског порекла, па и рибе. Ова монографија је драгоцено штиво за све оне који су на било који начин заинтересовани за ову област, било да се ради о истраживачима или о онима који су запослени у аквакултури, нутриционистима, као и онима који се баве инструменталном анализом, односно испитивањем маснокиселинског састава хране.

Проф. др Милан Ж. Балтић, професор

Факултета ветеринарске медицине у пензији

 

Сагледавајући најновије трендове у исхрани становништва, као и потенцијалне ресурсе Републике Србије у аквакултури, кандидат је своје научноистраживачке активности усмерила ка истраживањима у области квалитета рибе. Проучавања која се односе на анализу маснокиселинског састава слатководне рибе су веома значајна с обзиром на чињеницу да су она, по први пут, реализована у Србији, а и шире, и да монографија даје и преглед истраживања у целом свету, о чему сведочи њихова бројна цитираност. Радови у којима је проучавана риба из аквакултуре имају научни али и практичан значај због презентовања резултата који су од важности за здравље потрошача, који, уједно, могу да послуже и за подизање нивоа свести становништва о значају конзумирања рибе. Стечена научна сазнања о риби као значајном извору лако-сварљивих анималних протеина допринела су да риба и у нашој земљи заузме значајно место у исхрани становништва. На основу добијених резултата у току реализације научноистраживачких пројеката започет је процес регистрације аквакултурних објеката за извоз, а по њиховом успешном завршетку и сам извоз нашег шарана на тржиште EУ.

 Др Аурелија Спирић, научни саветник

Института за хигијену и технологију меса у пензији

 

 Др Трбовић у својој монографији даје приказ: структуре и номенклатуре масних киселина са посебним освртом на масне киселине код риба; истиче улогу липида и биосинтезе масних киселина у ткивима риба; упознаје читаоце са методама за одређивање масних киселина у ткивима риба; осврће се на главне слатководне врсте риба у аквакултури и храну која се користи за прихрану рибе, али и на маснокиселински састав природне хране (зоопланктона и фауне дна) риба гајених у класичним шаранским рибњацима. Тежиште рукописа је на резултатима истраживања маснокиселинског састава риба из аквакултуре, као и значају полизасићених масних киселина у исхрани људи.

Проф. др Зоран Марковић, Пољопривредни факултет