Ћирилица /Latinica

Saradnja sa privrednim subjektima

PROIZVODNJA BEZBEDNE I KVALITETNE HRANE (MESA)

Inovacije i promene u prehrambenom sektoru se uveliko odvijaju u svim fazama lanca hrane – od primarne proizvodnje, prerade hrane za životinje i hrane, pa do skladištenja, transportovanja i distribucije. Institut za higijenu i tehnologiju mesa (INMES) pažljivo prati tekuće globalne trendove i primenjuje znanje svojih stručnjaka u cilju unapređenja bezbednosti i kvaliteta u lancu proizvodnje hrane, odnosno prehrambenih proizvoda životinjskog i biljnog porekla.

Sektor za razvoj i transfer tehnologija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa ostvaruje naučno-tehničku saradnju sa vodećim industrijama hrane, kao i malim/srednjim privrednim subjektima u Srbiji, regionu jugoistočne Evrope i globalno. Saradnja obuhvata razvoj novih proizvodnih koncepcija, uvođenje novih/savremenih tehnoloških postupaka u proizvodnji i preradi mesa, tehničko-tehnološko projektovanje objekata za proizvodnju i preradu mesa,  racionalizaciju i standardizaciju proizvodnje mesa/proizvoda od mesa, razvoj i optimizaciju sistema za kontrolu bezbednosti hrane baziranog na analizi rizika (GHP/SSOP/HACCP), naučno baziranu validaciju kritičnih kontrolnih tačaka, razvoj i implementaciju programa za samokontrolu, industrijska/tehnološka merenja fizičkih parametara od značaja za upravljanje procesom proizvodnje (temperatura, pH, aw, termokapliranje-validacija režima termičke obrade, relativna vlažnost vazduha, strujanje vazduha, jačina svetla), razvoj sistema sa ocenu kvaliteta mesa i proizvoda od mesa, uvođenje sistema kontrole materijala za pakovanje mesa/ proizvoda od mesa, realizaciju studija održivosti prehrambenih proizvoda i druge aktivnosti prema potrebi. Saradnici Sektora za razvoj i transfer tehnoloogija takođe ostvaruju saradnju sa privrednim subjektima i kada su u pitanju teme od posebnog značaja, npr: razvoj kongitudinalno integrisanog sistema za bezbednost hrane (LISA – Longitudinally Integrated Safety Assurance System) u kontinuumu farma-klanica-rasecanje-prerada mesa-distribucija-maloprodaja; analiza kapaciteta linija klanja/obrade za redukciju mikrobioloških opasnosti i kategorizacija proizvodnih odeljenja bazirana na karakterizaciji rizika; analiza, razvoj i primena tehnoloških postupaka u vezi sa integrisanim upravljanjem klaničnim otpadom i upravljanjem zaštitom životne sredine.

Sektor za razvoj i transfer tehnologija Instituta za higijenu i tehnologiju mesa takođe priprema i realizuje obuku stručnjaka iz oblasti industrije hrane/mesa u oblasti dobrobiti životinja, dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse (GMP/GHP) u procesu klanja/obrade i prerade mesa, postupaka sanitacije – čišćenja, pranja i dezinfekcije (SSOP), sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), validacije/verifikacije HACCP sistema, validacije/verifikacije mikrobiološke procesne higijene, razvoja plana sa samokontrolu, tehnoloških postupaka u procesu prerade mesa i izrade proizvoda od mesa (pasterizovani proizvodi, sirovi/fermentisani proizvodi, konzerve, gotova jela), zakonskih propisa (nacionalni, EU, USDA FSIS/USDA FDA, Euro-Asian Customs Union, itd.).

U saradnji sa našim poslovnim partnerima uvek težimo  razvoju sistema i/ili rešavanju problema uz visok nivo stručnosti i na najoptimalniji način, uzimajući u obzir i finansijsku održivost.