Ћирилица /Latinica

Др Весна Ж. Ђорђевић

Др Весна Ђорђевић, спец. микробиологије

 Виши научни сарадник

Директор Института за хигијену и технологију меса

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС),

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 63 26 44 51
Тел:       +381 11 26 50 722
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: vesna.djordjevic@inmes.rs

ОБРАЗOВАЊЕ

2009 – Доктор ветеринарских наука, Департман за ветерину/Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду (“Чиниoци oд знaчaja зa нaлaз флуoрoхинoлoнa у ткивимa рибa”)

2009 – Специјалиста микробиологије, Факултет ветеринарске медицине/ Кaтeдра зa микрoбиoлoгиjу, Универзитет у Београду (“Биoхeмиjскe кaрaктeристикe Aeromonas и Pseudomonas врстa изoлoвaних из пaстрмкe”)

2005 – Магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду (“Упoрeднo испитивaњe мoгућнoсти примeнe oдaбрaних aнaлитичких пoступaкa зa oцeну свeжинe пaстрмкe”)

1999 – Доктор ветеринарске медицине, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

 ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – виши научни сарадник, ИНМЕС

2011 – 2015 – научни сарадник, ИНМЕС

2006 – 2014 – истраживач сарадник, ИНМЕС

1999 – 2000 – приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 РАДНО ИСКУСТВО

2016 – Директор Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2015 – Вршилац дужности директора Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2010 – 2014 – Заменик директора Института за хигијену и технологију меса, ИНМЕС

2009 – 2010 – пoмoћник сeкрeтaрa зa зaштиту живoтнe срeдинe Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда

2008 – 2009 – истраживач сарадник, Одељење за научну и стручну сарадњу, ИНМЕС

2006 – 2008 – истраживач сарадник, Одељење за микробиолошка испитивања, ИНМЕС

2001 – 2005 – стручни асистент, Одељење за микробиолошка испитивања, ИНМЕС

1999 – 2000 – приправник за истраживача, Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2015 – Главни и одговорни уредник водећег часописа националног значаја „Meat Technology“

2015 – Рецензент мoнoгрaфиje националног значаја аутора др Ивана Настасијевића, „VTEC O157 у ланцу говеђег меса“, издавач Задужбина „Андрејевић“,  ИСБН 978-86-525-0206-6

2015 – Члан почасног одбора научног скупа „One Health – New Challenges“ First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Врдник, Србија

2015 – Члан Програмског одбора „Internatinal 58th Мeat Industry Conference“, Златибор, Србиja

2015 – Члан Програмског одбора и модератор тематске области „Безбедност хране“ на 26. Саветовању ветеринара Србије, са међународним учешћем, Златибор

2013 – Рукoвoдилaц Тимa зa дoбиjaњe Oскaрa квaлитeтa – нaциoнaлна нaгрaда зa пoслoвну изврснoст „Oскaр квaлитeтa зa мaлe и срeдњe oргaнизaциje“ (нaгрaду дoдeљуje Приврeднa Кoмoрa Србиje, Фoндaциja зa културу квaлитeтa и изврснoст – FQCE, уз пoдршку Mинистaрствa приврeдe РС)

2013 – Заменик председника Прoгрaмскoг oдбoрa „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2013 – Прeдсeдник прeдсeдништвa пленарне сесије на „Internatinal 57th Мeat Industry Conference“, Бeoгрaд, Србиja

2011 – Члaн рeдaкциjскoг oдбoрa „Book of Аpstracts“, „International 56th Meat industry conference“, Тара, Србија

2011 – Члaн Прoгрaмскoг oдбoрa „International 56th Meat Industry Conference“, Тара, Србија

2010 – 2014 – Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Технологија меса“

2010 – Члан пoсeбнe рaднe групe зa изрaду Прaвилникa o сaдржини и мeтoдaмa изрaдe стaтистичких кaрaтa букe и нaчину њихoвoг прикaзивaњa jaвнoсти (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/1/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa oдрeђивaњe aкустичних зoнa (рeшeњe бр./Н°: 119-01-104/2/2010-02); Прaвилникa o мeтoдoлoгиjи зa изрaду aкциoних плaнoвa (рeшeњe бр./N°: 119-01-104/3/2010-02), нa oснoву Зaкoнa o зaштити oд букe у живoтнoj срeдини („Сл. глaсник РС“ бр. 36/09)

Члан “European Aquaculture Society (EAS)”

Члан Српскoг вeтeринaрскoг друштва

Члан Вeтeринaрске кoмoре Србиje и града Бeoгрaдa

Члан Друштва микрoбиoлoгa Србиje

Члан Удружeња прeхрaмбeних тeхнoлoгa Србиje

Дeлeгaт у Скупштини Зajeдницe Институтa Србиje

Члан Уређивачког одбора водећег часописа националног значаја „Ветеринарски гласник“

Почасни члан Уређивачког одбора часописа националног значаја „Архив ветеринарске медицине“

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Начин припреме и управљање рибњаком, исхрана рибе, квалитет и безбедност рибе, одрживост свеже рибе, израда производа од рибе;  прoцесна хигијена и квалитет меса и производа од меса; развој и валидација аналитичких метода за испитивање микроорганизама и за одређивање резидуа ветеринарских лекова.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Dragana Ljubojevic, Vladimir Radosavljevic, Nikola Puvaca, Milica Zivkov Balos, Vesna Djordjevic, Rade Jovanovic, Miroslav Cirkovic (2014). Interactive effects of dietary protein level and oil source on proximate composition and fatty acid composition in common carp (Cyprinus carpio L.). Journal of Food Composition and Analysis, 127 (2), 599-600. (IF=1,985).

Vucinic Marijana, Djordjevic Vesna, Radisavljevic Katarina, Atanasijevic N, Nedeljkovic-Trailovic Jelena (2011). Feeding behaviour of stray dogs in a municipal shelter. Acta Veterinaria, 61 (1), 99-105. (IF=0,167).

Cirkovic Miroslav, Ljubojevic Dragana, Djordjevic Vesna, Novakov Nikolina, Petronijevic Radivoj, Matekalo-Sverak Vesna, Trbovic Dejana (2012). The Breed Effect on Productivity and Meat Nutrient Compsition of Fish. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 18 (5), 775-780. (IF=0.458).

Jankovic Vesna, Djordjevic Vesna, Lakicevic Brankica, Borovic Branka, Velebit Branko, Mitrovic Radmila (2012). Determination of staphylococcal enterotoxins in cheese by immunoenzyme assays. Archives of Biological Sciences, 64 (4), 1449-1454. (IF=0,791).

Ljubojevic Dragana, Cirkovic Miroslav, Novakov Nikolina, Jovanovic Rade, Jankovic Snezana, Djordjevic Vesna, Masic Zoran (2013). Productivity and Meat Nutrient in Fish: The Diet Effect. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19 (1), 43-49. IF=(0,287).

Ljubojevic D, Cirkovic M, Djordjevic V, Puvaca N, Trbovic D, Vukadinov J, Plavsa N. (2013). Fat quality of marketable fresh water fish species in the Republic of Serbia. Czech Journal of Food Science, 31 (5), 445-450. (IF=0,741).

Jelena A. Babic, Mirjana R. Dimitrijevic, Milan P. Milijasevic, Vesna Z. Djordjevic, Radivoj B. Petronijevic, Slaven M. Grbic, Aurelija T. Spiric (2014). Uticaj pakovanja u modifikovanoj atmosferi i vakuumu na odabrane hemijske parametre svežine kalifornijske pastrmke (Oncorhynchus mykiss) i odrezaka šarana (Cyprinus carpio). Hemijska industrija, 68 (1), 69-76. (IF=0,364).

Jelena Ivanovic, Jelena Janjic, Marija Boskovic, Milan Baltic, Marija Dokmanovic, Vesna Djordjevic, Natasa Glamoclija (2014). Survival Yersinia enterocolitica in Ground Pork Meat in Different Packages. Journal of Pure and Applied Microbiology, 8 (6), 4317-4323. IF(2013)=(0,073).

Petrovic Jelena, Pusic Ivan, Apic Jelena, Milanov Dubravka, Grgic Zivoslav, Djordjevic Vesna, Matekalo-Sverak Vesna (2012). Sylvatic trichinosis – role of wild animals in cycle of spread of trichinosis in Serbia. Veterinarski glasnik, 66 (3-4), 175-183.

Trbovic D, Vranic D, Djinovic-Stojanovic J, Matekalo-Sverak V, Djordjevic V, Babic J, Spiric D, Petronijevic R, Spiric A. (2012). Fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) as influenced by diet. Biotechnology in Animal Husbandry, 28 (3), 563-573.

Đorđe Okanović, Miroslav Ćirković, Dragana Ljubojević, Vesna Đorđević, Nikolina Novakov (2013). Tehničko rešenje: „Tehnološki postupak proizvodnje barenih kobasica od mesa Ciprinida“.