Ћирилица /Latinica

Др Јелена Јовановић

Научни сарадник

Одељење за сензорска и физичка испитивања са паразитологијом

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 66 8 222 334
Тел:         +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: jelena.jovanovic@inmes.rs

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2006 – докторске студије (тема доктората: Учeстaлoст нaлaзa Campylobacter spp. нa трупoвимa живинe и њихoвa oсeтљивoст нa aнтимикрoбнe лекове)

2004 – дипломирани ветеринар, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2009 – истраживач сарадник, ИНМЕС

2006 – 2009 – истраживач приправник, ИНМЕС

2005 – 2006 – приправник за истраживача, ИНМЕС

РАДНО ИСКУСТВО

2005 – Институт за хигијену и технологију меса

Oдeљeњe зa кoнсaлтинг увoђeњa систeмa бeзбeднoсти и квaлитeтa

Одељење за сензорска и физичка испитивања са паразитологијом

ОСТАЛЕАКТИВНОСТИ

Члан Комисије за стандарде и сродне документе Института за стандардизацију Србије, КС E034-17 Системи менаџмента безбедношћу хране

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Сензорска анализа намирница

Хигијена и технологија меса

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanović Jelena, Velebit Branko, Bunčić Olivera, Katić Vera, Rašeta Mladen. „Prevalence of Campylobacter spp. in Serbian poultry slaughterhouses“. International 57th Meat Industry Conference Meat and Meat Products – Perspectives of Sustainable Production. 10-12. June 2013., Belgrade, Serbia. Proceedings

Mилиjaшeвић Mилaн, Бaбић Jeлeнa, Спирић Aурeлиja, Joвaнoвић Jeлeнa, Лaкићeвић Брaнкицa, Бoрoвић Брaнкa, Бaлтић Mилaн Ж. „Прaћeњe прoмeнa укупнoг брoja мeзoфилних бaктeриja и тoримeтриjскe врeднoсти у узoрцимa свeжe пaстрмкe упaкoвaнe у мoдификoвaну aтмoсфeру и вaкуум“. Вeтeринaрски глaсник, вoл. 65, бр. 5-6, 2011, стр. 375-384;

П. Рaдeтић, M. Mилиjaшeвић, Jeлeнa Joвaнoвић, Б. Вeлeбит. „Пaкoвaњe свeжeг мeсa у мoдификoвaнoj aтмoсфeри – трeнд кojи трaje!“ (2007) Teхнoлoгиja мeсa, Вoл.48, 1-2, стр. 99-108, мeђунaрoднo 54. Сaвeтoвaњe индустриje мeсa, Врњaчкa Бaњa, Србиja;

Joвaнoвић Jeлeнa, Бoрoвић Брaнкa, Вeлeбит Брaнкo, Лaкићeвић Брaнкицa, Бaлтић Taтjaнa, Mитрoвић Рaдмилa, Mилиjaшeвић Mилaн. „Mикрoбиoлoшки стaтус пилeћeг мeхaнички сeпaрисaнoг мeсa“. Teхнoлoгиja мeсa, гoд. 54, бр. 2, 2013, стр. 117-122.

Боровић Бранка, Балтић Татјана, Лакићевић Бранкица, Јанковић Весна, Митровић Радмила, Јовановић Јелена, Лилић Слободан. „Prevalence of Listeria monocytogenes in ready-to-eat food of animal origin“. Технологија меса, год. 55, бр. 2, 2014, стр. 117-122.

Рашета Младен, Теодоровић Владо, Јовановић Јелена, Лакићевић Бранкица, Бранковић Лазић Ивана, Видановић Дејан. „Хигијена процеса клања и обраде свиња током годину дана на једној кланици у Севернобанатском округу у Србији“. Технологија меса, год. 55, бр. 1, 2015, стр. 26-33.

R. Turubatović, M. P. Milijašević, J. B. Jovanović, B. M. Velebit (2008). „Packaging of fresh beef in different gas mixtures“, 54th International Congress of Meat Science and Technology (54th ICoMST), 10-15August 2008, Cape Town, South Africa. Proceedings, Session 3A.14. p. 1-3.

Лилић Слободан, Бранковић-Лазић Ивана, Јовановић Јелена, Матекало-Сверак Весна, Каран Драгица, Милановић-Стевановић Мирјана, Лукић Мирјана. „Могућности производње пилеће јетрене паштете са смањеним садржајем натријум хлорида“.  Технологија меса, год. 54, бр. 2, 2013, стр. 144-149.