Ћирилица /Latinica

Mikrobiološka i molekularno-biološka ispitivanja


U Odeljenju za mikrobiološka i molekularno-biološka ispitivanja Instituta sprovode se mikrobiološka ispitivanja bezbednosti hrane, hrane za životinje dijetetskih proizvoda, predmeta opšte upotrebe i uzoraka površina u kontaktu sa hranom.

Odeljenje u radu koristi 65 akreditovanih metoda, kojima su obuhvaćeni svi poznati patogeni mikroorganizmi u hrani (salmonele, ešerihije, klostridije, stafilokoke itd.), ali i uzročnici kvara hrane. Metode su većinom standardizovane kako bi se obezbedila prepoznatljivost rezultata ispitivanja u nacionalnom i međunarodnom prometu hrane. Godišnje se ispita oko 31.000 uzoraka.

Pored ispitivanja bezbednosti, saradnici Odeljenja već 15 godina molekularno-biološkim metodama ispituju i veštače slučajeve falsifikovanja hrane-najčešće u vidu dodavanja niskovrednih delova tkiva pojedinih vrsta životinja bez deklarisanja sastava.
Prateći zahteve državnih organa, Odeljenje sprovodi ispitivanja prisustva i kvantifikaciju sadržaja GMO u hrani, hrani za životinje i dijetetskim proizvodima.

Saradnici su uključeni u rešavanje problema izvoza srpskog jagodičastog voća na tržište EU, SAD i Japana, tako da smo u ovom trenutku jedina akreditovana laboratorija u Republici Srbiji (i na Balkanu) za ispitivanje prisustva Norovirusa i virusa hepatitisa A.

U cilju držanja koraka sa razvijenim zemljama EU, kao i održavanju kompetitivnosti, Odeljenje ima lidersku, koordinativnu i promotivnu ulogu u sledećim aktivnostima:

  • Postizanje nacionalne referentnosti za ispitivanje pojedinih alimentarnih patogena;
  • Praćenje jersinioze, vibrioze, botulizma kao i prevalenciji kalicivirusa i virusa hepatitisa A u hrani i hrani za životinje;
    Unapređenje mikrobioloških parametara u higijeni procesa klanja, obrade i rasecanja mesa;
  • Razvoj i uspostavljanje monitoring programa za fekalne kontaminente i Listeria monocytogenes u objektima industrije mesa;
  • Unapređenje komunikacije o rizicima po bezbednost hrane (mesa) u međusobnom odnosu državni organi-industrija-potrošači;
  • Razvoj, optimizacija i validacija metoda za ispitivanje novih alimentarnih patogena, uključujući aplikaciju maseno-spektrometrijske hromatografije za identifikaciju mikroorganizama;
  • Razvoj i uspostavljanje integrisanog sistema monitoringa zoonoza i zoonotskih alimentarnih patogena na teritoriji Republike Srbije (naročito mikroorganizama iz rodova Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, kao i Shiga-like toksigene Escherichia coli), praćenje njihove otpornosti na antimikrobna sredstva kao i razmenu podataka u vezi sa zoonozama i njihovim uzročnicima u lancu hrane/mesa;
  • Analiza mikrobioloških rizika i kategorizaciji rizika po pricipu „vrsta hrane/alimentarni patogen“