Ћирилица /Latinica

Др Славица Весковић

Научни саветник

Специјалиста хигијене и технологије намирница анималног порекла

Сектор за развој и трансфер технологија

Институт за хигијену и технологију меса (ИНМЕС)

Каћанског 13, 11040 Београд, Србија
Моб:      +381 60 30 60 678
Тел:        +381 11 26 50 655
Факс:     +381 11 26 51 825
E-mail: slavica.veskovic@inmes.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2007 – Доктор битехничких наука, област прехрамбено-технолошких наука, Пољопривредни факултет – Земун, Универзитет у Београду

(Утицај Lactobacillus sakei I 151, бактериоцина Leuconostoc mesenteroides E 131 и МАП на одрживост Сремске кобасице)

2005 – Магистар биотехничких наука, област прехрамбено-технолошких наука, технолошка миробиологија; Пољопривредни факултет – Земун, Универзитет у Београду

(Утицај бактериоцина изолованог из Leuconostoc mesenteroides E 131 и Lactobacillus sakei I154  на Listeria monocytogenes у току производње Сремске кобасице)

1993 – Специјалиста хигијене и технологије намирница анималног порекла, Ветеринарски факултет, Унивезитет у Београду, Београд.

(Испитивање здравствене исправности амбалаже за паковање млека)

1991 – дипломирани ветеринар, Ветеринарски факултет, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2016 – Научни саветник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2011 – 2016 – Виши научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса,Београд

2007 – 2011 – Научни сарадник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

2001 – 2007 – Истраживач специјалиста – стручни саветник, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

1998 – 2001– Специјалиста, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

1996 – 1998 – Специјалиста – стручни асистент, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

РАДНО ИСКУСТВО

2010 до данас – истраживач / старији истраживач / водећи истраживач (данас) Сектор за развој и трансфер технологија

2007 – 2010 – Директор сектора лабораторије

2007 – 2007 – Заменик Директора сектора лабораторија

2005   2007 – Заменик руководиоца Одељења за микробиолошка испитивања

19962005 – сарадник Одељења за микробиологију

1992 – 1993 – приправник – дипломирани ветеринар, Ветеринарска станица Горњи Милановац

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У периоду oд 01.1.2009.гoдинe до 2010. године ангажована као кoнсултaнт Свeтскe бaнкe (ИФЦ) у oблaсти бeзбeднoсти хрaнe;

Члaн je Стручнoг oдбoрa скупштинe Удружeњa вeтeринaрa Србиje зa бeзбeднoст хрaнe;

Члaн je кoмисиje зa oцeну квaлитeтa мeсa и прoизвoдa o мeсa нa Нoвoсaдскoм сajму 2009. гoдине;

Председник комисије за оцену Златарског сира (2011, 2012, 2013, 2014. године);

Consultant for Development Study on Protection of Pressed Sausage Geographical Status (СТАР пројекат – Пеглана кобасица);

Члан стручног тима на изради Студије изводљивости за оснивање центра за развој агро-бизниса на Пештерској висоравни (UNOPS-EUPROGRES-2012-S-018);

Зaвршилa je курс зa FSMS према ISO 22000:2005 – Food Safety Management;

Технички експерт АТС за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021;

Члaн Вeтeринaрскe кoмoрe Србиje.

Члaн Удружeњa микрoбиoлoгa Србиje

Члaн Упрaвнoг oдбoрa Удружeњa микрoбиoлoгa Србиje

Члан  Управног  одбора  EHEDG  (European  Hygienic  Engineering  &  Design  Group), подружнице  Србија.

Члан Управног одбора Научног Института за веринарство Србије.

Члaн урeђивaчкoг oдбoрa чaсoписa Teхнoлoгиja мeсa у периоду од 2009 – 2011. године, као и урeдник тематске облaсти „Општа и тeхнoлoшкa микрoбиoлoгиja“ овог чaсoписa.

Члан је уређивачког одбора часописа Acta Agriculturae Srebica.

 

ОБЛАСТНАУЧНОГИНТЕРЕСОВАЊА

Дугогодишњи научно-истраживачки рад везан је за област хигијене и технологије намирница, првенствено микробиологије хране, тj. зa квалитет и бeзбeднoст трaдициoнaлних фeрмeнтисaних прoизвoдa од меса и млека; изoлaциjу и кaрaктeризaциjу аутохтоних сојева бaктeриja млeчнe кисeлинe (БМК); прoдукциjу њихових aнтимикрoбних мeтaбoлитa – бaктeриoцинa и утврђивање могућности њихове примене у индустрији хране; примени биљних екстраката као анти-оксидативних и антимикробних природних једињења ради продужења одрживости производа и смањење ризика од патогених микроорганизама, као и разради и увођењу у рад нових микробиолошких метода.

 

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Од преко 200 научних и стручних публикација издвајају се:

Славица Весковић, 2009. Бактериоцини БМК – Могућности примене у производњи ферментисаних кобасица. Издавач: Задужбина Андрејевић, ISBN 978-86-7244-783-5 (монографија).

Славица Весковић, Драгутин Ђукић, 2015. Примена биопротектора у производњи  хране. Издавач: Агрономски факултет у Чачку,  ISBN 978-86-87611-34-4 (монографија).

Нургин Мемиши, Славица Весковић, Милан Милијашевић, 2015. Санитација погона индустрије млека и меса, Издавач: Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, ISBN 978-86-7994-040-7 (монографија).

Драгутин Ђукић, Славица Весковић, Лека Мандић, 2015. Општа и индустријска микробиологија. Издавач: Агрономски факултет у Чачку, ISBN 978-86-87611-33-7 (уџбеник).

Slavica Vesković, Srđan Stefanović, Saša Janković , 2011. “Chapter VIII – Veterinary drug residues”, ISBN: 978-1-61122-130-5  (Series: Nutrition and Diet Research Progress, Public Health in the 21st Century).

Nevijo Zdolec, Slavica Vesković-Moračanin, Ivana Filipović and Vesna Dobranić, 2016. Antimicrobial resistance of lactic acid bacteria in fermented meat products In: Fermented Meat Products: Health Aspects (Ed. Zdolec) CRC Press Taylor & Francis Group ISBN 9781498733045.

De Luka Silvio R  Ilic Andjelija Z  Jankovic Sasa D  Djordjevic Drago M  Cirkovic Sasa  Milovanovic Ivan D  Stefanovic Srdjan  Veskovic-Moracanin Slavica M  Ristic-Djurovic Jasna L  Trbovich Aleksander M. (2016). Subchronic exposure to static magnetic field differently affects zinc and copper content in murine organs. NTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY, (2016), vol. 92 br. 3, str. 140-147.

Milan Milijašević, Jelena Babić, Danijela Vranić, Branka Borović, Slavica Vesković Moračanin. (2016). Quality attributes of chilled vacuum-packaged cold-smoked common carp (Cyprinus carpio) and cold-smoked bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) fillets, Acta Veterinaria Brno, Vol. 85, Issue 2, pp. 195-203.

Djukic, D., Mandic, L., Veskovic, S., Kapor, I. (2015): Correlation between fertilizer type and rate, urease activity and total nitrogen and ammonium nitrogen contents in a chernozem soil under wheat. Agriculture and Forestry, 61 (3): 43-51.

Kurćubić Vladimir, Vujić Jelena, Iličić Mirela, Vranić Danijela, Vesković-Moračanin Slavica, Mašković Pavle, (2015): Effect of plant extracts Kitaibelia vitifolia on antioxidant activity, chemical characteristics, microbiological status and sensory properties of Pirotski kachkaval cheese. Hemijska industrija, 69 (1), pp. 85-93.

Vladimir Kurćubić, Pavle Mašković, Jelena Vujić, Danijela Vranić, Slavica Vesković Moračanin, Đorđe Okanović, Slobodan Lilić, (2014): Antioxidant and antimicrobial activity of Kitaibelia vitifolia extract as  alternative to the added nitrite in fermented dry sausage, Meat Science, 97 (4), pp. 459-46.

Kurcubic Vladimir,  Maskovic Pavle, Karan Dragica,  Veskovic-Moracanin Slavica, Okanovic Djordje, Lilic Slobodan, Dzinic Natalija, (2014): Sensory properties of sausage fortified by kitaibelia vitifolia extract. AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH, 25 (1), pp. 16-19.

Kureljušić Branislav, Ivetić Vojin, Savić Božidar, Kureljušić Jasna, Jezdimirović Nemanja, Cvetojević Đorđe, Vesković-Moračanin Slavica, Stefanović Srđan, Juntes Polona, Jakić-Dimić Dobrila (2014): Melamine-induced nephrotoxicity in weaned piglets in Serbia. Slovenian Veterinary Research; 51 (3), pp. 141-146.

Slavica Vesković Moračanin, Lazar Turubatović, Marija Škrinjar and Dragojlo Obradović (2013): Antilisterial Activity of Bacteriocin Isolated from Leuconostoc Mesenteroides Subspecies Mesenteroides IMAU:10231 in Production of Sremska Sausages (Traditional Serbian Sausage): Lactic Acid Bacteria Isolation, Bacteriocin Identification, and Meat Application Experiments, Food Technology and Biotechnology, 51 (2) pp. 247-256.

Ostojić Z, Ilić T, Vesković Slavica, Andjus P, (2013): Gaba(B) Receptors as a Common Target for Hypothermia and Spike and Wave Seizures: Intersecting Mechanisms of Thermoregulation and Absence Epilepsy. NEUROSCIENCE, vol. 238, pp. 39-58.

Blagojev N, Škrinjar M, Vesković Moračanin S., Šošo V. (2012): Control of mould growth and myco-toxin production by lactic acid bacteria metabolites – Romanian Biotechnological Letters Journal, 7 (3), pp. 7219-7226.

Škrinjar M, Blagojev N, Petrovic Lj, Šošo V, Vesković Moračanin S, Škaljač S. (2012):. Diversity of moulds on the Petrovská klobása raw materials, casings and in the processing unit environment, Romanian Biotechnological Letters, 17 (6), pp. 7726-7736.

Kozacinski, L., Drosinos, E., Caklovica, F., Cocolin, L., Gasparik-Reichardt, J., Veskovic, Slavica (2008) Investigation of microbial association of traditionally fermented sausages, Food Technology and Biotechnology, vol.46 No.1 pp. 93-106.

Drosinos, E., Mataragas, M., Slavica Veskovic Moracanin, Gasparik-Reichardt ,J., Hadziosmanovic, M., Alagic, D.(2006). Quantifying Nonthermal Inactivation of Listeria monocytogenes in European Fermented Sausages Using Bacteriocinogenic Lactic Acid Bacteria or Their Bacteriocins: A Case Study for Risk Assessment. Journal of Food Protection. vol.69 No.11 pp. 2648-2663