Ћирилица /Latinica

OIE – Podrška veterinarskih laboratorija u borbi protiv COVID – 19

15. aprila 2020.

OIE – Podrška veterinarskih laboratorija u borbi protiv COVID – 19

COVID – 19 je izazvao neočekivani pritisak na institute javnog zdravlja u mnogim zemljama u svetu. Multidisciplinarni pristup saradanje veterinarskih laboratorija i labaratorija humane medicine zahteva da se minimizira uticaj virusa koji se rapidno širi. OIE – Svetska organizacija za zdravlje životinja podržava saradnju veterinarskih laboratorija i instituta za javno zdravlje u borbi protiv virusa COVID – 19. Veterinarske organizacije mogu da podrže institute za javno zdravlje  u sprovođenju testirnja uzorka na COVID – 19 omogućavanjem korišćenja adekvatne opreme i kompetentnih veterinarskih laboratorija koje su dobro pozicionirane, jer imaju iskustva u kompetentnom testiranju i  izveštavanju opstanka i kontrole infektivnih oboljenja kod životinja, od kojih su neke zoonoze.

OIE upućuje da je korišćenje metode Real Time PCR  adekvatno za detektovanje virusa kod ljudske populacije. Laboratorije koje sprovode istraživanje prema standardu ISO/IEC 17025 su kompetentne za testiranja na COVID – 19, uz obavezno prethodno obučavanje zaposlenih za rad sa infektivnim materijalom, zaštitom podataka pacijenata i tokovima komunikacije u prosleđivanju rezultata ka institutima za javno zdravlje i najvišim državnim organima.

OIE daje precizna uputstva i za laboratorije koje nemaju uveden standard ISO/IEC 17025, gde se navodi da su PT testovi i međulaboratorijska poređenja moguća kao dokaz kompetentnosti laboratorije. Potrebno je raditi tesiranja reagenasa, koristiti validovane dijagnostikovane metode, jer mnogi komercijalni RT PCR kitovi jesu dostupni, ali nisu validovani. Procedure treba da obezbede minimum rizika unakrsne kontaminacije prilikom rada u laboratorijama. Za zaposlene treba sprovesti adekvatne obuke za rad sa infektivnim materijalom. Biološka bezbednost bi trebalo da bude implementirana u skladu sa OIE standardima za biloške rizike u veterinarskim laboratorijama.

Uzimajući u obzir klinički aspekt i interpretaciju rezultata testiranja na COVID – 19 treba da bude vođen od strane instituta za javno zdravlje, koji informacije o dobijenim rezultatima dalje sprovode do zdravstvenih ustanova i pacijenata. Pacijenti se mogu zaštiti obeležavanjima putem bar koda ili numeričkim oznakama. Ukoliko laboratorije imaju podatak o pacijentima, treba da postupaju u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na zaštitu prava pacijenata i intelektualne svojine.

Vesti